Bolagsstyrning
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Bolagsstyrning.

Semcon AB (publ) är ett svenskt bolag med global verksamhet. Bolaget är ett dotterbolag till Ratos AB (publ).

Semcon styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Semcons bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske. Semcon följer även andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Nedanstående översikt beskriver hur ansvaret för ledning och kontroll av Semcon AB fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelse, revisorer och den verkställande direktören enligt externa regelverk och interna policyer.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Semcons högsta beslutande organ. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, på semcon.com samt ett pressmeddelande om att kallelsen skickats ut. Att kallelse har publicerats ska annonseras i Dagens Industri. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Semcons bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor. Aktieägare eller ombud kan rösta för det antal aktier hon/han äger i bolaget eller företräder vid stämman. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. För vissa beslut krävs dock kvalificerad majoritet.

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Semcons organisation och förvaltning av Semcons verksamhet. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen varje år antar.

Bolagsstämman utser styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i Semcon AB. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen i Semcon AB består av fem ordinarie ledamöter valda av bolagsstämman utan suppleanter samt tre ledamöter med en suppleant utsedda av bolagets anställda. Av styrelsens åtta ledamöter är alla svenska medborgare. Styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Revisionsutskott

Semcon har valt att hela styrelsen ska fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Styrelsen eftersträvar som helhet att hålla en nära kontakt med företagets revisorer för att på ett tillfredsställande sätt följa väsentliga frågor avseende bolagets räkenskaper, redovisningsrutiner, förvaltning av bolagets tillgångar samt intern kontroll.

Revisorer

Revisorerna väljs av årsstämman efter förslag från valberedningen.

Koncernledning

Koncernledningen utgörs av koncernchef, finanschef, chefsjurist, marknads- och kommunikationschef samt affärsområdescheferna. Koncernledningen har regelbundna möten under ledning av verkställande direktören. Mötena följer en föredragningsplan och protokollförs. Utöver dessa möten hålls ett antal möten där hela eller delar av koncernledningen är närvarande tillsammans med andra medarbetare inom koncernen. Koncernledningen eftersträvar en nära kontakt med varje affärsområde i syfte att stödja och tillhandahålla hjälp och verktyg för effektiviseringar samt marknadsföring, affärsutveckling och internt kunskapsutbyte.

Bolagsordning för Semcon AB, org. nr 556539-9549

§ 1 Bolagets företagsnamn är Semcon AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom produktionstekniska och produktionsutvecklingsområdet även att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femton miljoner (15.000.000) kronor och högst sextio miljoner (60.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

§ 6 Aktier av två olika aktieslag får ges ut, kallade stamaktier respektive C-aktier. Högst 60.000.000 stamaktier och högst 2.000.000 C-aktier får ges ut.

Vid omröstning på bolagsstämma medför varje stamaktie en röst och varje C-aktie en tiondels röst.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning.

Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som stamaktie, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR för den relevanta perioden med tillägg av två procentenheter räknat från den dag teckningslikvid för någon av de vid utskiftningstillfallet befintliga C-aktierna för första gången betalades. STIBOR för den relevanta perioden fastställs på den dag teckningslikvid för någon av de vid utskiftningstillfället befintliga C-aktierna för första gången betalades.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och C-aktier skall ägare av stamaktier och C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier ägaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller C-aktier skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna sådana teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som teckningsoptionerna kan ge rätt att teckna respektive som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya stamaktier emitteras i förhållande till det antal stamaktier som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla stamaktier medföra rätt till nya stamaktier. C-aktie berättigar inte till deltagande i fondemission.

Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att efter erforderlig ändring av bolagsordningen ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 C-aktie som innehas av bolaget skall efter beslut av bolagets styrelse kunna omvandlas till stamaktie. Beslut om omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett hos Bolagsverket och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret hos Euroclear Sweden AB.

§ 8 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimibeloppet enligt § 4 ovan, skall ske genom inlösen av C-aktie på begäran av ägare av sådan C-aktie eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman. Begäran från ägare av C-aktie ska framställas skriftligen till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Vid inlösen skall ägare av C-aktie vara skyldig att ta lösen med ett belopp per C-aktie som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för inlösen med en räntefaktor om STIBOR för den relevanta perioden med tillägg av två procentenheter räknat från den dag teckningslikvid för någon av de vid begäran eller, i förekommande fall, styrelsens eller stämmans inlösenbeslut befintliga C-aktierna för första gången betalades. STIBOR för den relevanta perioden fastställs på den dag teckningslikvid för någon av de vid begäran eller, i förekommande fall, styrelsens eller stämmans inlösenbeslut befintliga C-aktierna för första gången betalades. Utbetalning av lösenbelopp skall ske snarast efter det att registrering av minskningen av aktiekapitalet ägt rum.

§ 9 Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 10 Bolaget skall som revisorer utse lägst en och högst två revisorer samt lägst en och högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 12 För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 13 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 14 Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller Stockholm.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande fall, beslut om avstämningsdag för utdelning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antal revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
 12. Fastställande av arvode åt revisorer.
 13. Upplysning om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 15 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet aktier som han eller hon företräder.

§ 16 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 17 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 18 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Koncernledning

Markus Granlund
VD och koncernchef samt affärsområdeschef Engineering & Digital Services
Om

Markus Granlund
VD och koncernchef samt affärsområdeschef Engineering & Digital Services

Född 1975

Jur. kand., Lunds universitet. Master of International Trade Law, Bond University, Australien. Managerial Finance, Marketing & Accounting, Bond University, Australien

Styrelseledamot i Alecta. Medlem i valberedningen för Svenska Mässan Gothia Towers och styrelseledamot i Börssällskapet i Göteborg

Anställd sedan 2008

Carin Wiberg
Chefsjurist
Om

Carin Wiberg
Chefsjurist

Född 1978

Jur. kand., Göteborgs universitet

Styrelseledamot i Consafe Logistics AB

Anställd sedan 2012

Björn Strömberg
Finanschef
Om

Björn Strömberg
Finanschef

Född 1960

Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Anställd sedan 2007

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information
Om

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information

Född 1964

Civilingenjör, Datatekniklinjen, Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Anställd sedan 2004

Styrelse

Anders Slettengren
Styrelseordförande
Om

Anders Slettengren
Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan december 2022

Styrelseledamot sedan december 2022

Född: 1968

Nationalitet: Svenskt

Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag samt professionell bakgrund: EVP Ratos sedan 2018. Även President Business Area Consumer och Industry, Head of Talent Management. Tidigare VD för Industrifonden och Novax. Befattningar hos Novax, Microsoft och Unilever.

Övriga styrelseuppdrag: KVD, Knightec, TFS, HL Display, Oase och Plantasjen

Dimitris Gioulekas
Styrelseledamot
Om

Dimitris Gioulekas
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan december 2022

Född: 1974

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Högskoleingenjör, MBA

Nuvarande uppdrag samt professionell bakgrund: VD, grundare och delägare i Knightec sedan 2003. Tidigare ledande befattningar inom bl.a. WM-data och Knight Industriteknik AB.

Övriga styrelseuppdrag: Knightec, Stiftelsen The Global Village, Three P

Catharina Modahl Nilsson
Styrelseledamot
Om

Catharina Modahl Nilsson
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan december 2022

Född: 1963

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilingenjör

Nuvarande uppdrag samt professionell bakgrund: CTO Traton Group. Tidigare EVP R&D för Permobil och flera ledande befattningar, inklusive Engineering director och Project Director på Scania.

Övriga styrelseuppdrag: Knightec och Chalmers Tekniska Högskola

Per Magnusson
Styrelseledamot
Om

Per Magnusson
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan december 2022

Född: 1954

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Elektroingenjör

Nuvarande uppdrag samt professionell bakgrund: Tidigare Director Operations Ratos, VD för ÅF Industry, VD inom Sigma-koncernen samt ledande befattningar Benima, BFE, J&E, WSP och Sigma.

Övriga styrelseuppdrag: DIAB, TFS, Knightec

Magnus Stephensen
Styrelseledamot
Om

Magnus Stephensen
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan december 2022

Född: 1980

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Jur. kand.

Nuvarande uppdrag samt professionell bakgrund: Chefsjurist på Ratos sedan 2017. Tidigare befattningar hos MTG och Linklaters Advokatbyrå.

Övriga styrelseuppdrag: HL Display, Knightec, TFS, Aibel

Maria Svedinger Andersson
Arbetstagarrepresentant
Om

Maria Svedinger Andersson
Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant sedan 2020

Anställd sedan 2017

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik

Medborgarskap: svenskt

Mats Sällberg
Arbetstagarrepresentant
Om

Mats Sällberg
Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant sedan 2014

Anställd sedan 1998

Född 1967

Utbildning: Maskiningenjör vid Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping

Medborgarskap: Svenskt

Revisorer

Årsstämman 2022 valde Ernst & Young AB som registrerat revisionsbolag fram till årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Andreas Mast (född 1979). Hans andra uppdrag är bland annat Nederman, VBG Group och Revolutionrace.

Utöver ordinarie revisionsuppdrag kommer Ernst & Young AB även att biträda Semcon med viss revisionsnära rådgivning. Alla tjänster som avropas utöver lagstadgad revision prövas särskilt för att säkerställa att det inte föreligger någon konflikt utifrån oberoende eller jävsförhållande. Ingen ledande befattningshavare inom Semcon har haft någon anställning hos Ernst & Young AB.

Semcons ersättning till revisorer samt köp av tjänster utöver revision framgår i den senaste årsredovisningen, not 8.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2022

Årsstämma 2022

Extra bolagsstämma 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Extra Bolagsstämma 2008

Årsstämma 2007

Årsstämma 2006

Extra Bolagsstämma 2006

Relaterat material

Get in touch with this guy