Principer
Välj marknad
Dela denna sida på

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Principer.

Semcon har ett koncernöverskridande regelefterlevnadsprogram för att hantera affärsetiska risker. Vi ställer höga krav på oss själva, våra kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners och har nolltolerans mot korruption och konkurrensbegränsande aktiviteter.

I vår års- och hållbarhetsredovisning finns mer information om hur vi utvärderar våra partners och arbetar med bolagsstyrning, regelefterlevnad och affärsetik. Läs mer här.

Genom vår visselblåsarfunktion som hanteras av en extern part kan våra medarbetare rapportera misstänkta överträdelser av tillämplig lag, vår uppförandekod samt eventuella väsentliga oegentligheter som de inte vill rapportera via våra ordinarie kanaler. Semcons kvalitetspolicy är ett uttryck för vårt sanna engagemang gentemot våra kunder, anställda och andra viktiga intressenter.

Kontakt

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Mer om hållbarhet

Get in touch with this guy