Planeten
Välj marknad
Dela denna sida på

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Planeten.

Klimatförändringarna går allt snabbare och de flesta är nu överens om att vi måste göra vårt yttersta för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5°C över förindustriella nivåer. För att vi ska ha en chans att lyckas med 1,5-gradersmålet så måste de globala utsläppen av växthusgaser halveras varje decennium med 2030 som första milstolpe och med målsättningen att nå nettonollutsläpp senast 2050. Andra problem är vår nuvarande överkonsumtion av naturresurser samt en eskalerande förlust av biologisk mångfald. Alla dessa problem är tätt sammanlänkande och det är viktigt med ett holistiskt perspektiv.

Vi behöver stora systemförändringar i vårt samhälle med särskilt fokus på en snabb omställning av energisektorn, industrisektorn, transportsektorn, byggnadssektorn, livsmedelssektorn samt skogsbruks- och jordbrukssektorn. För att klara av detta måste vi ställa om från vår nuvarande linjära ekonomi till en cirkulär ekonomi. Vi har bara en planet och människan måste lära sig att leva inom ramen för planetens gränser. För detta krävs ett helhetsperspektiv med hållbar innovation med människans och planetens behov i centrum. Här kan vi på Semcon hjälpa till.

I enlighet med Semcons klimat- och miljöpolicy strävar vi efter att maximera vår positiva påverkan genom kunduppdrag, samtidigt som vi tar tydliga steg för att minimera Semcons klimatavtryck.

Planeten  – i våra kunduppdrag

Vi arbetar med många kundprojekt inom grön teknologi, såsom förnybar energi och elektrifierade transportlösningar, där vi har långvarig expertis inom såväl batteriteknologi som bränsleceller. Vi gör klimatberäkningar och stöttar med energikartläggningar och energieffektivisering av byggnader och produktionssystem. Vi utför digitaliserings- och automatiseringsprojekt som skapar stora möjligheter att effektivisera processer och reducera utsläpp och resursförbrukning.

Vår kompetens inom såväl fysiska som digitala produkter och gränssnittet däremellan, samt produktionsprocessen, gör oss till en stark partner i skiftet till cirkulära produkter och affärsmodeller. I detta sammanhang kan vi också göra livscykelanalyser (LCA) och miljödeklaration (EPD). Vi har dessutom expertis inom olika disruptiva teknologier som kommer att spela en allt viktigare roll i klimatomställningen, exempelvis Internet of Things, Artificiell Intelligens (AI), digitala tvillingar, additiv tillverkning/3D-printing, AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality).

Referenscase

Planeten – i vår egen verksamhet och värdekedja

Semcon är ett konsultföretag och vår egen verksamhet och värdekedja har därför ett relativt begränsat miljömässigt avtryck. Men det spelar ingen roll, vi måste alla göra vår del för att klimatomställningen ska lyckas. Under många år har vi arbetat för att minska vårt miljömässiga avtryck. Bland annat har vi mätt och minskat utsläppen från tjänsteresor, ökat andelen kontor i miljöcertifierade byggnader och satt miljömässiga riktlinjer för inköp.

Under 2021 tog vi nästa steg för att snabba på vår egen omställning och åtog oss att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål, inom ramen för the Science Based Target initiative. Till dess att vi har satt de slutgiltiga målen, så är vår minimiambition att halvera våra utsläpp i hela värdekedjan till senast 2030 samt ha nettonollutsläpp senast 2045, med 2019 som basår.

Kontakt

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Mer om hållbarhet

Get in touch with this guy