Människan
Välj marknad
Dela denna sida på

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Människan.

Vi på Semcon drivs av en genuin nyfikenhet på människor och deras beteenden. Vi sätter människorna som använder våra kunders produkter och tjänster – slutanvändarna – i fokus. Det är alltid deras behov och beteenden som tillsammans med behovet av en hållbar planet styr teknikutvecklingen. Vår värdegrund handlar också om människor. Att vi är ”människor som sätter människan först” vägleder oss i relationen till varandra, våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Människan – i vår egen verksamhet och värdekedja

Vi utvärderar kontinuerligt risker och möjligheter kopplat till våra medarbetare och människor i vår värdekedja. Vi jobbar strategiskt med frågor som hälsa och välmående, mångfald och inkludering och professionell utveckling.

Nöjda medarbetare

Trots de utmaningar som covid-19-pandemin inneburit för medarbetare och ledare har resultaten för de viktigaste nyckeltalen i medarbetarundersökningen förbättrats ytterligare under de senaste åren, till rekordhöga nivåer. Nyckeltalen speglar medarbetarnas välmående, samhörighet och stolthet, och inkluderar faktorer som samarbete, mångfald och inkludering, engagemang, ledarskap samt utveckling.

Employee Net Promoter Score

Läs mer om Semcons nyckeltal i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Flexibel arbetsplats

förmåga att skapa hållbar innovation för våra kunder bygger på våra medarbetares kreativitet och teamarbete. Arbetsplatsen på kontoret är en viktig plats för inspiration och samarbete, men efter en lång tid av distansarbete på grund av pandemin finns värdefulla insikter att ta tillvara. Därför har vi på Semcon en ny policy för distansarbete som ger våra medarbetare möjlighet att varva arbete på Semcons kontor, hos kund och på distans – utifrån vad som passar bäst för kund, team och individ.

I vår värdekedja

Semcons uppförandekod gäller också i förhållande till leverantörer och underkonsulter. I vår års- och hållbarhetsredovisning finns mer information om hur vi utvärderar våra partners och arbetar med bolagsstyrning, regelefterlevnad och affärsetik. Läs mer här.

Mänskliga rättigheter

Semcons arbete med mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s Global Compact samt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Det framgår av koncernens uppförandekod att Semcon respekterar mänskliga rättigheter och att vi åtar oss att säkerställa att Semcon inte begår brott emot, eller bidrar till brott emot, mänskliga rättigheter. Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

Människan – i våra kunduppdrag

Vårt bidrag till de sociala hållbarhetsmålen blir tydligast genom våra kunduppdrag inom life science-sektorn. Utmaningar i form av en åldrande befolkning, livsstilsrelaterade sjukdomar och snabba tekniska framsteg ökar till exempel efterfrågan på användarvänliga medicintekniska produkter, kvalitetssäkrade läkemedel och effektiva digitala informationslösningar. Här gör vi nytta för många människor i deras vardag. Även möjligheten att med innovation, data och digital teknik förändra produktion, distribution och konsumtion av mat inom livsmedelssektorn är ett viktigt utvecklingsområde

Referenscase

Människan – vår roll i samhället

Semcons fokus på människan gör att vi vill vara med och ta ett samhällsansvar på samtliga marknader där vi verkar. Inom ramen för vårt CSR-program kan Semcons medarbetare därför under sammanlagt 2 000 timmar per år bidra med kunskap och engagemang i lokala CSR-projekt med fokus på samhällsnytta. Tanken är att dessa projekt ska bidra till FN:s hållbarhetsmål genom att våra medarbetare engagerar sig i pro-bono-projekt såsom lokala välgörenhetsprojekt och sociala hjälpinsatser. Varje del av organisationen har en egen CSR-representant som ansvarar för att planera och organisera aktiviteterna lokalt.

Referenscase

Kontakt

Heidi Östlund
Head of Sustainability
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Mer om hållbarhet

Get in touch with this guy