Uttalande från Semcons styrelse med anledning av Etteplans offentliga uppköpserbjudande
Välj marknad
Dela denna sida på
  • Nyheter och media
  • Uttalande från Semcons styrelse med anledning av Etteplans offentliga uppköpserbjudande

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Uttalande från Semcons styrelse med anledning av Etteplans offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Semcon AB (publ) (”Semcon” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Etteplan Oyj (”Etteplan”) har idag, den 23 augusti 2022, lämnat ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon att överlåta sina samtliga aktier i Semcon till Etteplan (”Erbjudandet”). Enligt villkoren för Erbjudandet erbjuder Etteplan ett kontant vederlag om 149 SEK per aktie i Semcon (”Budpriset”), motsvarande ett totalt värde om cirka 2,7 miljarder SEK[1]. Budpriset motsvarar en premie om cirka:

  • 31,6 procent i förhållande till stängningskursen om 113,2 SEK för Semcons aktier på Nasdaq Stockholm den 22 augusti 2022, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
  • 32,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, och
  • 27,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm de senaste 180 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 1 september 2022 och avslutas omkring den 6 oktober 2022. Etteplan förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet och senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Etteplan blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Semcon efter full utspädning samt att erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Etteplan acceptabla villkor. Etteplan har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga fullföljandevillkor för Erbjudandet.

Styrelsen för Semcon har, efter skriftlig begäran från Etteplan, tillåtit Etteplan att genomföra en begränsad bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence) i samband med förberedelserna för Erbjudandet. I samband med en sådan företagsutvärdering har Etteplan även träffat Semcons företagsledning. Etteplan har inom ramen för denna företagsutvärdering inte erhållit någon insiderinformation.

Etteplan har inför offentliggörandet av Erbjudandet mottagit ett åtagande från Semcons största ägare JCE Group AB (”JCE”) om att acceptera Erbjudandet med vissa förbehåll. Till följd av JCEs åtagande har styrelseledamoten Carl Backman, på grund av intressekonflikt, inte deltagit i Styrelsens beredning och beslut avseende rekommendationen av Erbjudandet. Samtliga övriga styrelseledamöter i Semcon har deltagit i handläggningen av Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Etteplans budpressmeddelande från den 23 augusti 2022 samt till den erbjudandehandling som Etteplan kommer att offentliggöra kort före inledningen av acceptperioden. Dessa dokument kommer att vara tillgängliga via en länk från Etteplans webbplats.

Semcon publicerade den 9 september 2021 ett pressmeddelande där Styrelsen för Semcon tagit beslutet att genomföra en intern separation av affärsområdet Product Information och utreda möjligheterna för en eventuell separat börsnotering av affärsområdet (Lex Asea). Syftet med åtgärderna var att stärka förutsättningarna för respektive verksamhet att accelerera den långsiktiga tillväxten och ytterligare utveckla erbjudande, medarbetare och aktieägarvärde. Vid utvärdering av Erbjudandet har styrelsen därmed även tagit en separat börsnotering av Product Information i beaktande.

Styrelsen i Semcon har anlitat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB (”Vinge”) som legal rådgivare i samband med Erbjudandet och i utvärderingen av Erbjudandet i relation till en separat börsnotering av Product Information.

Som ett led i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen även anlitat Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (så kallad fairness opinion). Av PwC:s värderingsutlåtande, vilket bifogas som en bilaga till detta pressmeddelande, framgår att PwC anser att Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Semcon, baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet. För värderingsutlåtandet erhåller PwC ett fast arvode oberoende av budvederlagets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet och Erbjudandets fullföljd.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen har ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. En viktig faktor i denna bedömning har varit att utvärdera Erbjudandet i relation till den pågående interna separationen av Product Information och dess eventuella separata börsnotering samt andra strategiska alternativ. Dessa alternativ har utvärderats baserat på vad som anses vara mest attraktivt utifrån ett finansiellt, operationellt och medarbetarperspektiv samt utifrån alternativens möjliga risker och möjligheter. Andra faktorer inkluderar även, men är inte begränsade till, Semcons nuvarande ställning och Semcons förväntade framtida utveckling och potential. Efter noggrann utvärdering av Erbjudandet separat och i relation till den interna separationen av Product Information och dess eventuella separata börsnotering har Styrelsen kommit fram till att Erbjudandet är det alternativ som anses vara mest attraktivt för aktieägarna i Semcon. Utöver ett attraktivt bud på 149 SEK per aktie, grundar sig denna bedömning bland annat i att Etteplan och Semcon är lika i många avseenden, exempelvis har bolagen liknande affärsmodeller och tjänsteutbud inklusive ingenjörstjänster, digitala tjänster och tjänster inom produktinformation. Bolagen har liknande kultur och värdegrund med fokus på medarbetare samt har en kompletterande geografisk exponering vilket underlättar för en integrering mellan bolagen och för Semcons anställda.

Vid sin utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen även beaktat värderingsutlåtandet utfärdat av PwC enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Semcons aktieägare ur ett finansiellt perspektiv baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet.

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på vad Etteplan har uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Semcon, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Etteplans strategiska planer för Semcon och de effekter som dessa kan ha på sysselsättningen och de platser där Semcon bedriver sin verksamhet.

Etteplan har framfört nedanstående rörande de anställda och ledningsgruppen i Semcon:

”Att förverkliga det sammanslagna bolagets fulla potential förväntas kräva ett nära samarbete och en ömsesidig integration av Etteplan och Semcon. Den planerade integrationen är först och främst en tillväxtsatsning, som syftar till att behålla och utveckla talanger och kompetensen inom det kombinerade bolaget. Personalminskningar kommer inte att eftersträvas. Däremot finns det ett antal överlappande lednings- och supportfunktioner i de två bolagen vilket kommer ha viss effekt på personalstyrkan. Det nya bolagets framtida struktur kommer att planeras tillsammans och tillsättande av nyckelpositioner kommer att göras från båda bolagen. Bolagen bedriver i vissa fall verksamhet på samma platser och i framtiden kommer det att övervägas att slå ihop bolagens kontor på dessa platser.”

Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Semcon att acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Göteborg den 23 augusti 2022

Semcon AB (publ)
Styrelsen

[1] Baserat på samtliga 18 112 534 utestående aktier i Semcon.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Elmstedt, styrelseordförande, Semcon
Email: eva.elmstedt@syntavia.com

Denna information är sådan som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 08.05 (CEST).

Kontakt

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy