Semcon som investering
Välj marknad
Dela denna sida på

Björn Strömberg
Finanschef
+46 (0)31 721 03 05
Kontakta mig

Semcon som investering.

Ökat behov av digitalisering och hållbara, innovativa lösningar skapar goda tillväxtmöjligheter för Semcon. Kombinationen av digital spetskompetens och avancerad ingenjörskonst utgör ett unikt erbjudande och de senaste årens strategiska förflyttning av erbjudande, kundportfölj och affärsmodell har stärkt Semcons position på marknaden ytterligare. Stark lönsamhet och finansiell ställning ger goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

1. Ökat behov av teknik

Starka omvärldstrender ligger bakom hög efterfrågan på innovativ teknik. Behovet av hållbar och digital omställning är tydligt i alla branscher och investeringar i nya tekniska lösningar såsom digitalisering, elektrifiering, autonoma applikationer, AI och andra disruptiva teknologier bedöms öka kraftigt de kommande åren. Ofta genom prioriterade och mindre konjunkturkänsliga satsningar. Många företag behöver ställa om för att nå de hållbarhetsmål som de i ökad omfattning sätter, vilket ökar efterfrågan på klimatsmart teknikutveckling för produkter och produktion samt nya eftermarknadslösningar. Samtidigt är tiden för att lansera ny, ofta ännu mer komplex, teknik på marknaden kortare än någonsin, vilket ökar behovet av Semcons tjänster ytterligare.

2. Ökat fokus på service- och eftermarknadslösningar

När en effektivare service- och eftermarknadsaffär prioriteras allt högre av kunderna ökar efterfrågan av digital produktinformation och lärande, där Semcons erbjudanden är i framkant globalt. Över 75 procent av omsättningen för affärsområdet Product Information utgörs av lösningsbaserade leveranser och funktionsåtaganden, vilket skapar förutsättning för långsiktiga och lönsamma samarbeten. Andelen väntas öka ytterligare då outsourcingtrenden förstärks i takt med att efterfrågan på specialistkompetens ökar i kombination med att kunderna tenderar att renodla sin verksamhet.

3. En unik kombination ger högre värde

Till skillnad från rena it- eller ingenjörsbolag kan Semcon erbjuda kunderna både och – en unik kombination av digitala tjänster och avancerad produkt- och produktionsutveckling. Genom integrerade lösningar skapas förutsättningar för högre värde för kunderna samt bättre tillväxt och effektivitet för Semcon. Det innebär också ökad relevans mot en bredare kundbas, från traditionell teknikutveckling till de senaste AI-lösningarna.

4. Bred kundportfölj ger stabilitet

En bred kundportfölj bidrar till bättre riskspridning och ökad stabilitet över konjunktursvängningar. Med Semcons breda branschnärvaro kan kompetenser också balanseras efter efterfrågan och lönsamhet, vilket medför långsiktiga och mindre konjunkturkänsliga partnerskap. Den högteknologiska expertisen från exempelvis fordonsbranschen efterfrågas alltmer inom andra branscher som står inför omfattande hållbarhets- och digitaliseringsutmaningar.

5. Inspirerade och nöjda kollegor

Kombinationen av Semcons internationella spetskompetens och en mångfald av perspektiv skapar förutsättningar för smarta lösningar med människan och planeten i centrum. Det skapar nöjda användare, vilket medför att både kunderna och Semcon blir mer konkurrenskraftiga och lönsamma. Grunden för kreativitet och innovation är inspirerade kollegor som trivs – och Semcons attraktivitet som arbetsgivare är avgörande för den långsiktiga framgången. Både kundnöjdhet och medarbetarengagemang är på rekordhöga nivåer.

6. Hög lönsamhet och stark finansiell ställning

Under den senaste femårsperioden har Semcons lönsamhet nära fördubblats och ligger för år 2021 på 10,4 procent (EBITA). Kassaflödet har också varit starkt och koncernens finansiella ställning är god med en nettokassa den 31 december 2021 om 214 Mkr. Under 2021 fastställde styrelsen nya finansiella mål för Semcon  och koncernens målsättning är nu att växa omsättningen årligen med 10 procent, genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv, samtidigt som EBITA-marginalen ska uppgå till minst 10 procent. Den goda lönsamhetsnivån och starka balansräkningen utgör en stabil grund för vidare tillväxt.

7. Långsiktigt värdeskapande

Semcons verksamhet påverkas positivt av omställningen till hållbara och digitala lösningar och skapar värde för såväl slutanvändare som medarbetare, kunder, aktieägare och samhället i stort. De senaste fem åren (2017–2021) har aktiekursutvecklingen för Semcon-aktien varit 176 procent, jämfört med 94 procent för  OMX Stockholm PI. Totalavkastningen för Semcon-aktien har under samma period varit 225 procent, jämfört med 126 procent för OMX Stockholm GI.

Kontakt

Björn Strömberg
Finanschef
+46 (0)31 721 03 05
Kontakta mig

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy