Risker
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Risker.

Semcon är exponerat för ett antal risker, vilka skulle kunna påverka koncernens resultat. Dessa delas in i finansiella och verksamhetsrelaterade risker. Semcon genomför riskutvärderingar och identifierade väsentliga risker hanteras löpande inom  organisationen och i den strategiska planeringen.

Finansiella risker

Företaget har identifierat bland annat följande finansiella risker som kan påverka resultatet:

  • Finansieringsrisk
  • Likviditetsrisk
  • Kreditrisk
  • Valutarisk

 

För ytterligare information om de finansiella riskerna, se not 4 på sidan 61 i Årsredovisning 2019.

Verksamhetsrelaterade risker

När det gäller verksamhetsrelaterade risker har företaget primärt identifierat följande:

Konjunkturberoende

RISKER: Semcons kunder påverkas i olika grad av en vikande konjunktur, då efterfrågan på Semcons tjänster kan minska.
HANTERING: Semcon arbetar ständigt med att bredda kundbasen för att minska beroendet av olika marknaders, branschers och  enskilda kunders konjunkturpåverkan. Semcons kundbas består främst av företag inom fordonsindustrin samt europeiska  industriföretag i olika branscher, även om nya kunder från andra geografiska marknader, såsom Kina och Brasilien, har  tillkommit under de senaste åren.
EXPONERING: Semcon är ett globalt företag med verksamhet
i Sverige, Storbritannien, Brasilien, Norge, Tyskland, Ungern och Kina. Andelen av försäljningen från kunder utanför Sverige uppgår till 28 procent (25).

Branschberoende

RISKER: Semcons verksamhet påverkas i olika grad av utvecklingen och beroendet av enskilda branscher.
HANTERING: För att minska beroendet av fordonsindustrin prioriterar Semcon tillväxt inom andra branscher, till exempel industri, energi och life science.
EXPONERING: Sedan förra året har exponeringen mot fordonsindustrin minskat och uppgår till 40 procent (43) av koncernens totala försäljning.

Beroende av enskilda kunder

RISKER: En kund kan i vissa fall avsluta uppdrag eller projekt med kort varsel alternativt successivt minska affärsvolymerna. Detta kan medföra en risk då Semcon inte alltid är garanterat full kostnadstäckning, speciellt för de medarbetare som inte omedelbart kan sättas in i andra uppdrag.
HANTERING: Semcon arbetar kontinuerligt med att bredda kundbasen för att minska beroendet av enskilda kunder.
EXPONERING: Semcons kundbas består främst av europeiska industriföretag i olika branscher samt utländska kunder inom  fordonsindustrin. Totalt står de tio största kunderna för 48 procent av koncernens totala försäljning, vilket är 1 procentenhet lägre jämfört med 2018. Ingen kund står för mer än 10 procent av den totala försäljningen.

Medarbetare

RISKER: Det finns alltid en risk att nyckelpersoner eller ett större antal medarbetare väljer att lämna bolaget. Konkurrensen om kompetenta medarbetare är stor och medför generellt att lönerna kan öka mer än vad tecknade avtal ger, både för hela grupper av medarbetare och för enskilda nyckelpersoner.
HANTERING: Semcon prioriterar arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och öka medarbetarnas trivsel. Resurser avsätts för utbildnings-, rekryterings- och introduktionsaktiviteter.
EXPONERING: Under 2019 var personalomsättningen fortsatt hög och uppgick till 17 procent, jämfört med 25 procent föregående år.

Hållbarhet

RISKER: Semcons närvaro på en global marknad medför hållbarhetsrisker inom områden som arbetsförhållanden, miljö och korruption.
HANTERING: Semcon minskar sin exponering för hållbarhetsrelaterade risker med hjälp av upprättade regelverk, till exempel genom bolagets uppförandekod, som bygger på FN:s Global Compact, samt kvalitets- och hållbarhetspolicy. Avseende miljö har Semcon ett certifierat miljöledningssystem för att säkerställa att miljölagstiftningen följs i koncernen. Semcon har nolltolerans mot alla former av korruption och har ett ramverk som tydliggör de etiska spelreglerna för Semcons beteende i relation till kunderna och övriga intressenter. Semcon har även en visselblåsarfunktion där varje medarbetare ges möjlighet att anonymt rapportera eventuella misstankar om brott mot Code of Conduct.
EXPONERING: Under året har inga fall av brott mot Code of Conduct eller andra allvarliga oegentligheter rapporterats.

Prispress

RISKER: I utvecklingsintensiva branscher är risken att utsättas för prispress stor.
HANTERING: Semcon erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla marknader men ger också kunder möjlighet att använda hela  Semcons nätverk av kontor lokalt och internationellt. Semcon fortsätter fastlagd plan med att gå från timbaserade konsultaffärer till att öka andelen Managed Service-affärer. Detta kan öka risken men ger också möjligheter att förbättra lönsamheten. Prispressen är fortsatt stor, men det finns variationer mellan olika branscher och marknader.
EXPONERING: Varje sänkning eller ökning av det totala arvodet på årsbasis med 1 procentenhet påverkar utfallet med cirka 15 miljoner kronor. Det viktigaste är att vi  erbjuder rätt lösningar för kunderna och att de är baserade på resultat i stället för primärt levererade timmar.

Fastprisprojekt

RISKER: Vid projekt med fast pris utsätts företaget för risker om projektet inte kan slutföras inom de givna kostnadsramarna eller om projektet inte kan slutföras inom föreskriven tid.
HANTERING: Samtliga projekt planeras, budgeteras och genomförs enligt gemensamt fastlagda arbetssätt. Semcon arbetar aktivt med projektstyrning och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Samtidigt ger projekt möjlighet till att förbättra lönsamheten genom effektiviseringsvinster och genom att bland annat använda kompetenser från flera olika Semconkontor i projekten. Under året har medarbetare utbildats i Semcons projektledarutbilningar som bygger på koncernens egna projektmetodik, Semcon Project Model.

Ansvar

RISKER: Det finns en risk att felaktigt genomförda uppdrag och projekt kan påverka resultatet.
HANTERING: Koncernen har en konsultansvarsförsäkring enligt branschpraxis.
EXPONERING: Under året har en genomgång av försäkringsskyddet genomförts på alla koncernens marknader. EXPONERING: Historiskt sett har Semcon endast utnyttjat försäkringen vid ett fåtal tillfällen.

 

Känslighetsanalys

En förändring av någon av nedanstående variabler påverkar intäkterna och resultat enligt följande:

Variabel Förändring Intäkter Påverkan på resultat före skatt
Beläggning ± 1% 18 Mkr 18 Mkr
Pris ± 1% 15 Mkr 15 Mkr
Personalkostnader ± 1 dag 13 Mkr
Antal arbetsdagar ± 1 dag 7 Mkr 6 Mkr

Säsongsvarianter

Antal arbetsdagar per kvartal och år kan skilja mellan de olika åren, vilket är en viktig faktor att beakta när intäkter för olika kvartal och år analyseras. Varje arbetsdag motsvarar cirka 7 miljoner kronor i intäkter och påverkar rörelseresultatet med cirka 8 miljoner kronor.

Antal arbetsdagar i Sverige Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt
2017 64 58 65 63 250
2018 63 59 65 62 249
2019 63 58 66 62 249
2020 63 58 66 63 250
2021 62 59 66 64 251

Relaterat material

Get in touch with this guy