Risker
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Risker.

Semcon är exponerat för ett antal risker, vilka skulle kunna påverka koncernens resultat. Semcon har delat in de risker bolaget utsätts för i finansiella och verksamhetsrelaterade risker. Semcon genomför riskutvärderingar, och identifierade väsentliga risker hanteras löpande inom organisationen och i den strategiska planeringen.

Finansiella risker

Företaget har identifierat bland annat följande finansiella risker som kan påverka resultatet:

  • Finansieringsrisk
  • Ränterisk
  • Likviditetsrisk
  • Kreditrisk
  • Valutarisk

 

För ytterligare information om de finansiella riskerna, se not 4 på sidan 57 i Årsredovisning 2016.

Verksamhetsrelaterade risker

Företaget har identifierat bland annat följande verksamhetsrelaterade risker som kan påverka resultatet:

Konjunkturberoende

RISK: Semcons kunder påverkas i olika grad av en vikande konjunktur, då efterfrågan på Semcons tjänster kan minska.
HANTERING: Semcon arbetar ständigt med att bredda kundbasen för att minska beroendet av olika marknaders, branschers och enskilda kunders konjunkturpåverkan. Semcons kundbas består främst av europeiska företag inom fordonsindustrin samt nordiska industriföretag i olika branscher, även om nya kunder från andra geografiska marknader såsom Kina, Indien och Brasilien, tillkommit under de senaste åren.
EXPONERING: Semcon är ett globalt företag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Brasilien, Storbritannien, Ungern, Indien, Kina och Norge. Andelen av försäljningen från kunder utanför Sverige uppgår till 24 procent.

Branschberoende

RISK: Semcons verksamhet påverkas i olika grad av utvecklingen och beroendet av enskilda branscher.
HANTERING: För att minska beroendet av fordonsindustrin prioriterar Semcon tillväxt inom andra branscher, till exempel energi och life science.
EXPONERING: Sedan förra året har exponeringen mot fordonsindustrin minskat och uppgår till 51 procent av koncernens totala försäljning.

Beroende av enskilda kunder

RISK: En kund kan i vissa fall avsluta uppdrag/projekt med kort varsel alternativt successivt minska affärsvolymerna. Detta kan medföra en risk då Semcon inte alltid är garanterat full kostnadstäckning, speciellt för de medarbetare som inte omedelbart kan sättas in i andra uppdrag.
HANTERING: Semcon arbetar kontinuerligt med att bredda kundbasen för att minska beroendet av enskilda kunder.
EXPONERING: Semcons kundbas består främst av nordiska industriföretag i olika branscher samt utländska kunder inom fordonsindustrin. Totalt står de tio största kunderna för
57 procent av koncernens totala försäljning, vilket är 3 procent lägre jämfört med 2015.

Medarbetare

RISK: Det finns alltid en risk att nyckelpersoner eller ett större antal medarbetare väljer att lämna bolaget. Konkurrensen om kompetenta medarbetare är stor och medför generellt att lönerna kan öka mer än vad tecknade avtal ger, både för hela grupper av medarbetare och för enskilda nyckelpersoner.
HANTERING: Semcon prioriterar arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och öka medarbetarnas trivsel. Resurser avsätts för utbildnings-, rekryterings- och introduktionsaktiviteter.
EXPONERING: Under 2016 var personalomsättningen 22 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2015.

Hållbarhet

RISK: Semcons närvaro på en global marknad medför hållbarhetsrisker inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruption.
HANTERING: Semcon minskar sin exponering för hållbarhetsrelaterade risker med hjälp av upprättade regelverk, till exempel genom bolagets uppförandekod, som följer FN:s Global Compact samt kvalitets- och hållbarhetspolicy. Avseende miljö har Semcon ett certifierat miljöledningssystem för att säkerställa att miljölagstiftningen följs i koncernen. Semcon har nolltolerans mot alla former av korruption och har ett ramverk som tydliggör de etiska spelreglerna för Semcons beteende i relation till kunderna och övriga intressenter. Under 2016 har en obligatorisk hållbarhetsutbildning tagits fram, liksom en utbildning för alla medarbetare angående den nya mutlagstiftningen. Därtill har under året en visselblåsarfunktion implementerats
där varje medarbetare ges möjlighet att anonymt rapportera eventuella misstankar om brott mot uppsatta regelverk.

Prispress

RISK: I utvecklingsintensiva branscher är risken att utsättas för prispress stor.
HANTERING: Semcon erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla marknader men ger också kunder möjlighet att använda hela Semcons nätverk av kontor lokalt och internationellt. Semcon fortsätter fastlagd plan med att gå från timbaserade konsultaffärer till att öka andelen resultatbaserade leveranser. Detta kan öka risken men ger också möjligheter att förbättra lönsamheten. Prispressen är fortsatt stor, men det finns variationer mellan olika branscher och marknader. Varje sänkning eller ökning av det totala arvodet på årsbasis med en procentenhet påverkar utfallet med cirka 15 miljoner kronor. Det viktigaste är att vi erbjuder rätt lösningar för kunderna och att de är är baserade på resultat i stället för primärt levererade timmar.

Fastprisprojekt

RISK: Vid projekt med fast pris utsätts företaget för risker om projektet inte kan slutföras inom de givna kostnadsramarna eller om projektet inte kan slutföras inom föreskriven tid.
HANTERING: Samtliga projekt planeras, budgeteras och genomförs enligt gemensamt fastlagda arbetssätt. Semcon arbetar aktivt med projektstyrning och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Samtidigt ger projekt möjlighet till att förbättra lönsamheten genom effektiviseringsvinster och genom att bland annat använda medarbetare från flera olika Semconkontor i projekten.
EXPONERING: Under året har 51 medarbetare utbildats i Semcons projektledarutbilningar som bygger på koncernens egna projektmetodik, Semcon Project Model. Därtill har
6 projektledare certifierats för att vara behöriga att leda större projekt.

Ansvar

RISK: Det finns en risk att felaktigt genomförda uppdrag och projekt kan påverka resultatet.
HANTERING: Koncernen har en konsultansvarsförsäkring enligt branschpraxis.
EXPONERING: Under året har en genomgång av försäkringsskyddet genomförts på alla av koncernens marknader. Historiskt sett har Semcon endast utnyttjat försäkringen vid ett fåtal tillfällen.