Risker
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Risker.

Semcon är exponerat för ett antal risker, vilka skulle kunna påverka koncernens resultat. Dessa delas in i finansiella och verksamhetsrelaterade risker. Semcon genomför riskutvärderingar och identifierade väsentliga risker hanteras löpande inom  organisationen och i den strategiska planeringen.

Verksamhetsrelaterade risker

När det gäller verksamhetsrelaterade risker har företaget primärt identifierat följande:

Konjunkturberoende

RISKER: Semcons kunder påverkas i olika grad av en vikande konjunktur, då efterfrågan på Semcons tjänster kan minska. En pandemi, ökad geopolitisk osäkerhet och störningar på världens finansmarknader är händelser som kan innebära en vikande konjunktur.
HANTERING: Semcon arbetar ständigt med att bredda kundbasen för att minska beroendet av olika marknaders, branschers och  enskilda kunders konjunkturpåverkan. Semcons kundbas består främst av europeiska  industriföretag i olika branscher, även om nya kunder från andra geografiska marknader, såsom Kina och Brasilien, har  tillkommit under de senaste åren.
EXPONERING: Semcon är ett internationellt företag med verksamhet i Sverige, Storbritannien, Brasilien, Norge, Tyskland, Ungern och Kina. Andelen av försäljningen från kunder utanför Sverige uppgår till 27 procent (29).

Branschberoende

RISKER: Semcons verksamhet påverkas i olika grad av utvecklingen och beroendet av enskilda branscher.
HANTERING: För att minska beroendet av enskilda branscher prioriterar Semcon tillväxt inom många olika branscher, till exempel industri, energi, life science och offentlig sektor.
EXPONERING: Sedan förra året har exponeringen mot enskilda branscher minskat och den största branschen, fordon/mobility, har minskat till 31 procent (35) av koncernens totala försäljning.

Beroende av enskilda kunder

RISKER: En kund kan i vissa fall avsluta uppdrag eller projekt med kort varsel alternativt successivt minska affärsvolymerna. Detta kan medföra en risk då Semcon inte alltid är garanterat full kostnadstäckning, speciellt för de medarbetare som inte omedelbart kan sättas in i andra uppdrag.
HANTERING: Semcon arbetar kontinuerligt med att bredda kundbasen för att minska beroendet av enskilda kunder.
EXPONERING: Semcons kundbas består främst av europeiska industriföretag i olika branscher. Totalt står de tio största kunderna för 46 procent av koncernens totala försäljning, vilket är 1 procentenhet lägre jämfört med 2020. En kund stod för mer än 10 procent av den totala försäljningen vars andel uppgick till 11 procent.

Medarbetare

RISKER: Det finns alltid en risk att nyckelpersoner eller ett större antal medarbetare väljer att lämna bolaget. Konkurrensen om kompetenta medarbetare är stor och medför generellt att lönerna kan öka mer än vad tecknade avtal ger, både för hela grupper av medarbetare och för enskilda nyckelpersoner.
HANTERING: Semcon arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och öka medarbetarnas trivsel. Det finns ett stort fokus på utbildnings-, rekryterings- och introduktionsaktiviteter. Medarbetarundersökningen som utfördes i november var ett kvitto på att Semcons medarbetare trivs, då vårt employee Net Promoter Score (de som rekommenderar Semcon som arbetsgivare) ökade till 41 (34), en ny högstanivå för koncernen.
EXPONERING: En ökad rörlig arbetsmarknad för ingenjörer och systemutvecklare har medfört att personalomsättningen under 2021 ökat till 23 procent (15).

IT-relaterade risker

RISKER: Semcons medarbetare är beroende av tillgång till en väl fungerande IT-miljö och infrastruktur. Icke planerade avbrott, brister i cybersäkerheten, datorintrång och förlust av data kan få mycket negativ inverkan på verksamheten och intäktsbortfall.
HANTERING: Rutiner, system och riktlinjer för informationssäkerhet reglerar bland annat back-up hantering och hur medarbetarna ska hålla högsta möjliga säkerhetsnivå mot alla intressenter. Under året har det också investerats ytterligare i mjukvara och verktyg som ska förhindra dataintrång.
EXPONERING: Under året har inga allvarliga avbrott eller incidenter rapporterats.

Hållbarhet

RISKER: Semcons närvaro på en global marknad medför hållbarhetsrisker inom områden som arbetsförhållanden, miljö och korruption. Givet den pågående klimatomställningen där många av våra kunder kommer att behöva ställa om hela sin verksamhet finns stora möjligheter för Semcon men också omställningsrisker där Semcon behöver vidareutveckla sina erbjudanden och kompetenser för att möta kundernas nya behov.
HANTERING: Semcon minskar sin exponering för hållbarhetsrelaterade risker med hjälp av regelverk och riktlinjer, bland annat bolagets uppförandekod samt kompletterande policyer. Vi har nolltolerans mot alla former av korruption och har ett ramverk som tydliggör de estiska spelreglerna för Semcons agerande gentemot kunder och övriga intressenter. Vi har också en visselblåsarfunktion där varje medarbetare ges möjlighet att anonymt rapportera eventuella brott mot lag eller uppförandekoden. Vi har accelererat Semcons klimatagenda och mäter koncernens utsläpp i hela värdekedjan. Semcons klimatmål är förenliga med Parisavtalets 1,5-gradersmål och vi sätter nu en roadmap för att säkerställa att målen realiseras. Vi arbetar aktivt med att integrera relevanta hållbarhetsaspekter i Semcons kunderbjudande, att säkerställa medarbetare med rätt kompetens samt trovärdiga samarbetspartners.
EXPONERING: Under året har inga fall av brott mot uppförandekoden eller andra allvarliga oegentligheter rapporterats.

Prispress

RISKER: I utvecklingsintensiva branscher är risken att utsättas för prispress stor.
HANTERING: Semcon erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla marknader men ger också kunder möjlighet att använda hela  Semcons nätverk av kontor lokalt och internationellt. Semcon fortsätter fastlagd plan med att gå från timbaserade konsultaffärer till att öka andelen Managed Service-affärer. Detta kan öka risken men ger också möjligheter att förbättra lönsamheten. Prispressen är fortsatt stor, men det finns variationer mellan olika branscher och marknader.
EXPONERING: Varje sänkning eller ökning av det totala arvodet på årsbasis med 1 procentenhet påverkar utfallet med cirka 15 miljoner kronor.

Fastprisprojekt

RISKER: Vid projekt med fast pris utsätts företaget för risker om projektet inte kan slutföras inom de givna kostnadsramarna eller om projektet inte kan slutföras inom föreskriven tid.
HANTERING: Samtliga projekt planeras, budgeteras och genomförs enligt gemensamt fastlagda arbetssätt. Semcon arbetar aktivt med projektstyrning och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Samtidigt ger projekt möjlighet till att förbättra lönsamheten genom effektiviseringsvinster och genom att bland annat använda kompetenser från flera olika Semconkontor i projekten. Under året har medarbetare utbildats i Semcons projektledarutbilningar som bygger på koncernens egna projektmetodik, Semcon Project Model.

Ansvar

RISKER: Det finns en risk att felaktigt genomförda uppdrag och projekt kan påverka resultatet.
HANTERING: Koncernen har en konsultansvarsförsäkring enligt branschpraxis. Under 2021 genomfördes en genomgång av försäkringsskyddet på alla koncernens marknader.
EXPONERING: Historiskt sett har Semcon endast utnyttjat försäkringen vid ett fåtal tillfällen.

 

Känslighetsanalys

En förändring av någon av nedanstående variabler påverkar intäkterna och resultat enligt följande:

Variabel Förändring Intäkter Påverkan på resultat före skatt
Beläggning ± 1% 17 Mkr 17 Mkr
Pris ± 1% 15 Mkr 15 Mkr
Personalkostnader ± 1 dag 12 Mkr
Antal arbetsdagar ± 1 dag 7 Mkr 6 Mkr

Säsongsvarianter

Antal arbetsdagar per kvartal och år kan skilja mellan de olika åren, vilket är en viktig faktor att beakta när intäkter för olika kvartal och år analyseras. Varje arbetsdag motsvarar cirka 7 miljoner kronor i intäkter och påverkar resultatet före skatt med cirka 6 miljoner kronor.

Antal arbetsdagar i Sverige Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt
2019 63 58 66 62 249
2020 63 58 66 63 250
2021 62 59 66 64 251
2022 63 59 66 64 252
2023 64 58 65 63 250

Relaterat material

Get in touch with this guy