Rapporter
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Rapporter.

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-september 2020:

Förbättrad rörelsemarginal och starkt kassaflöde
Efter genomförda omstruktureringar i det andra kvartalet inleder vi hösten med en förbättrad rörelsemarginal på 8,5 procent i det tredje kvartalet. Koncernens tillväxt inom prioriterade områden, god efterfrågan på eftermarknadslösningar som levererats med hög produktivitet från affärsområdet Product Information och omfattande kostnadsbesparingar är huvudsakliga anledningar till den stärkta rörelsemarginalen. Affärsområdet Product Information har hittills i år nästan fördubblat rörelseresultatet och når i kvartalet en rörelsemarginal på 15,3 procent. Därutöver är det tillfredsställande att vi redovisar ett starkt kassaflöde och en god finansiell ställning med en nettokassa som nu uppgår till 186 Mkr. Detta ger oss bra förutsättningar för både organisk och förvärvsdriven tillväxt framåt. Vår pågående och strategiskt viktiga branschdiversifiering accelererades under kvartalet genom en stark efterfrågan från både life science och telekom samt en väsentligt lägre omsättning mot främst fordonsindustrin. Andelen mot fordonsindustrin av koncernens totala omsättning uppgick till 34 procent i kvartalet varav majoriteten omfattar tjänster inom digitalisering, elektrifiering och eftermarknadslösningar.

Motståndskraft i sämre konjunktur
Vi har lyckats väl i omställningen till distansarbete med bibehållen produktivitet under rådande pandemi. Detta har skett genom nära och konstruktiva samarbeten med våra kunder. Men det är också vår bredd i verksamheten, kompetensmix, god kostnadskontroll och branschdiversifiering, som ökat vår motståndskraft i en försämrad konjunktur. Exempelvis har vårt erbjudande inom digitala eftermarknadslösningar varit fortsatt eftertraktat, inte minst genom långsiktiga helhetsåtaganden och återkommande intäkter, där andelen nu har ökat till 75 procent av omsättningen för affärsområdet Product Information. Vi ser en ökad efterfrågan på digitala utbildningslösningar, där vårt erbjudande förstärkts av det senaste förvärvet av Xtractor. Även efterfrågan från järnvägsindustrin och telekomsektorn har varit på bra nivåer.

Ökad omsättning mot life science
De genomförda omstruktureringarna under andra kvartalet i affärsområdet Engineering & Digital Services har inneburit mer fokuserade erbjudanden där en viktig del är att hjälpa kunderna i deras digitala transformation. Vi ser ett ökat intresse för våra tjänster inom bland annat elektrifiering och autonoma applikationer, där ett nyligen initierat projekt att effektivisera Gävle hamn genom autonoma lösningar är ett bra exempel. Det är också glädjande att affärsområdets omsättning mot life science ökar med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

God efterfrågan på hållbara erbjudanden
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att efterfrågan på Semcons erbjudanden, som kombinerar det fysiska och det digitala med tydlig koppling till hållbarhet inom produktutveckling, produktionsoptimering och eftermarknadslösningar, är fortsatt på bra nivåer trots en osäker marknad. Vår förbättrade lönsamhet tillsammans med en god finansiell ställning gör att vi ser positivt på framtiden. Vårt arbete med branschdiversifiering och tillväxt inom prioriterade områden fortsätter i affärsområdet Engineering & Digital Services och vi förväntar oss ett fortsatt starkt resultat för Product Information under avslutningen av året.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Mer på detta temat

Get in touch with this guy