Rapporter
Välj språk
Dela denna sida på

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Rapporter.

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-mars 2017:

Försäljningen av den tyska ingenjörsverksamheten slutfördes den 28 februari. Mot bakgrund av detta har vi infört en ny organisationsstruktur där vi samlat Semcons affärsområden inom ingenjörstjänster i ett gemensamt affärsområde, Engineering Services. Detta innebär att affärsområdet Engineering Services International med verksamhet i Brasilien, Indien och Storbritannien bildat ett nytt affärsområde tillsammans med Engineering Services Nordic. Genom att samla Semcons ingenjörstjänster skapar vi en effektiv organisation som innebär ett ännu tätare samarbete och kunskapsutbyte mellan våra marknader och divisioner, något som kommer vara fördelaktigt för våra kunder.

I första kvartalet redovisar vi en bra organisk tillväxt på 11 procent och ett fördubblat rörelseresultat jämfört med föregående år. Både Engineering Services och Product Information redovisar stora resultatförbättringar. Efter avyttringen av den tyska ingenjörsverksamheten är den finansiella ställningen mycket god och vi har vid utgången av kvartalet en nettokassa på 142 Mkr. Vi ser goda möjligheter att växa organiskt men utvärderar även potentiella förvärvsobjekt som kan komplettera vårt erbjudande.

Vi fortsätter att visa vår tekniska expertis och kreativa höjd genom att lansera nya innovativa egenutvecklade produkter som till exempel PAW (Proactive Wipers). Detta är en mjukvara som i ett tidigt skede identifierar när vindrutetorkare behöver aktiveras och som bedöms ha stor nytta för autonoma fordon.

Under 2016 tog Semcon ett viktigt steg för att bli ett jämställt bolag när våra jämställdhetsmål lanserades. Det övergripande målet är att vara ett jämställt företag 2022 (40/60 könsfördelning). Arbetet har fortsatt under det första kvartalet med syftet att få fler gymnasietjejer att välja teknikinriktade universitetsutbildningar. Därför har vi startat ett mentorskapsprogram tillsammans med ett trettiotal gymnasieskolor runt om i Sverige, där Semcons kvinnliga medarbetare fungerar som mentorer.

Efterfrågan bedöms vara god även under det andra kvartalet. Normalt är det andra kvartalet resultatmässigt det svagaste och kommer i år även påverkas negativt av tre färre arbetsdagar jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Med ytterligare stärkt finansiell ställning och en effektivare organisationsstruktur är vi väl positionerade för tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet.

Delårsrapporter

Årsredovisningar