Rapporter
Välj språk
Dela denna sida på

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Rapporter.

Vd:s kommentar på bokslutskommuniké 2016:

I fjärde kvartalet redovisar vi bra tillväxt och ett bättre resultat jämfört med föregående år inom samtliga affärsområden. Affärsområdet Engineering Services Nordic har haft en bra efterfrågan och arbetet fortsätter, i enlighet med strategin, att utvecklas mot mer värdebaserade erbjudanden. Denna förflyttning förväntas öka tillväxten och lönsamheten ytterligare framöver. Affärsområdet Engineering Services International har haft en god tillväxt under året och bland annat redovisar Brasilien en resultatförbättring trots en svag marknad. Större antal projektåtaganden innebär att vi har möjlighet att använda expertis från Semcons internationella organisation, vilket ger ett tydligt mervärde för våra kunder.
Affärsområdet Product Information har under året tecknat nya partnerskapsavtal med globala fordonskunder samt vunnit nya affärer inom bland annat telekomsektorn. Intresset är fortsatt stort från företag som ser nyttan med att anlita oss för att skapa och distribuera produktinformation digitalt.

Under hösten lanserades vår nya kommunikationsstrategi med syfte att stärka varumärket genom mer särskiljande kommunikation kring vår position och vårt kunderbjudande. Mottagandet har varit positivt och vi har fått stor uppmärksamhet såväl medialt som bland kunder och potentiella medarbetare.

Efter årets utgång har vi tecknat avtal om att avyttra affärsområdet Engineering Services Germany. Verksamheten har haft en svag lönsamhet under en längre tid och står fortsatt för stora utmaningar inför framtiden. Dessutom utgörs en betydande del av verksamheten av prototyp- och testverksamhet som passar bra in i köparens erbjudande. Genom transaktionen uppnår vi en bättre balans mellan de branscher som vi verkar inom vilket är ett av koncernens långsiktiga mål. Avyttringen ger oss också möjlighet att fokusera på att växa inom produktutvecklingstjänster på övriga marknader samt stärka koncernens lönsamhet och förbättra förutsättningarna att uppnå våra finansiella mål.

Delårsrapporter

Årsredovisningar