Rapporter
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Rapporter.

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-mars 2020:

Året inleddes på samma sätt som 2019 avslutades – med ytterligare resultatförbättring och en rörelsemarginal över tio procent. Ökad efterfrågan på produktinformationslösningar inom service och eftermarknad, framgångsrik förflyttning mot nya teknikområden, ökad branschdiversifiering tillsammans med tidigare genomförda effektiviseringsåtgärder var starkt bidragande orsaker till ett bra resultat för det första kvartalet. I dessa osäkra tider är det tillfredsställande att vi i inledningen av året har ett bra kassaflöde och att koncernens nettokassa ökar även efter genomfört förvärv. Rullande tolv månader har vi uppnått ett resultat i linje med vårt finansiella mål på 8 procents rörelsemarginal.

Efterfrågan på digitala eftermarknadslösningar var fortsatt stark i inledningen av året som en konsekvens av att våra kunder bland annat förbättrar och effektiviserar sin serviceaffär. Affärsområdet Product Information ökar sitt rörelseresultat kraftigt i kvartalet jämfört med samma period föregående år och når en rörelsemarginal på 15,9 procent. I mars genomfördes också förvärvet av det digitala utbildningsföretaget Xtractor med kunder inom bland annat offentlig sektor, vilket stärker vårt eftermarknads- och produktinformationserbjudande ytterligare. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på såväl affärsområdets rörelsemarginal som på Semcons vinst per aktie för 2020.

Våra kunders behov av tjänster inom produktutveckling och produktionsoptimering genom exempelvis digitalisering, elektrifiering och autonoma applikationer var på bra nivåer i inledningen av året. Efterfrågan på affärsområdet Engineering & Digital Services erbjudanden har varit särskilt god från framförallt branscher såsom Life Science och offentlig sektor medan orderläget från fordonsindustrin är på väsentligt lägre nivåer jämfört med tidigare. Trots förändrade marknadsförutsättningar och en inbromsning i slutet av kvartalet, på grund av covid-19, når affärsområdet en rörelsemarginal på 9,2 procent.

Det förändrade marknadsläget med lägre efterfrågan från fordonsindustrin och ökad osäkerhet inom tillverkningsindustrin, som covid-19 har orsakat, har vi främst hanterat genom korttidspermittering av personal, ytterligare effektiviseringar och uppskjutna investeringar. Vi har snabbt ställt om till distansarbete och ett ökat digitalt arbetssätt på samtliga geografiska marknader, vilket har genomförts med bibehållen produktivitet i verksamheten. Vi ser dock att vissa projekt som avslutats med kort varsel påverkar en del kompetenser och positioner långsiktigt, vilket medfört att vi under april genomfört omstruktureringar i framförallt Göteborg, Stockholm och Södertälje där vi reducerat antalet medarbetare med cirka 150 personer. Omstruktureringen för med sig en engångskostnad som uppgår till cirka 30 miljoner kronor, vilket kommer belasta det andra kvartalet 2020. Åtgärderna innebär en acceleration av vår strategiska kompetensväxling och branschdiversifiering.

Semcon har en bra position och en stark finansiell ställning, vilket är viktigt i den svagare marknad vi nu ser framför oss. Det som skiljer den här krisen från tidigare kriser är att vi befinner oss i en tid då samtliga våra kunder påverkas av betydande teknikskiften och är i behov av specialistkompetens för att inte riskera sin konkurrenskraft. Vi fortsätter vår strategiska förflyttning med att stärka vår position inom nya teknikområden, effektivisera verksamheten ytterligare och samtidigt åstadkomma en ännu bättre branschdiversifiering för att ta marknadsandelar inom strategiskt prioriterade områden.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Mer på detta temat

Get in touch with this guy