Rapporter och presentationer
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-december 2020:

Nu ökar vi takten med nya finansiella mål

Det gläder mig att trenden från tidigare kvartal fortsatt med marginalförbättring och ett starkt kassaflöde under slutet av året. Omsättningen påverkades fortsatt av lägre volymer till följd av covid-19-pandemin, men vi ser en successivt ökad investeringsvilja inom flera branscher. Vår anpassningsförmåga under året har givit resultat – under fjärde kvartalet når vi ett rörelseresultat om 49 Mkr (49), vilket är i linje med en stark jämförelseperiod och motsvarar en historiskt hög rörelsemarginal om 12,1 % (10,0).

Trots engångskostnader för omstruktureringar på 37 Mkr (8) under andra kvartalet når vi ett rörelseresultat för 2020 om 130 Mkr (142) och en rörelsemarginal om 8,0 % (7,6) – vilket innebär att vi nu nått samtliga finansiella mål som styrelsen tidigare fastställt. En fantastisk prestation av våra dedikerade medarbetare.

Accelererad strategisk förflyttning
Året som gått har varit utmanande på många sätt, men även innehållit positiv utveckling – bl.a. från en förstärkt digital trend. Styrkan i våra digitala eftermarknadslösningar syns inom affärsområdet Product Information (PI) som växer med 8 % under 2020. Merparten av affärsområdets största kunder visar på organisk tillväxt under årets avslutande kvartal, samtidigt som produktiviteten i affärsområdet varit hög, andelen multisite-leveranser fortsätter att öka och andelen långsiktiga helhetsåtaganden ligger på 75 %. Rörelsemarginalen för PI var 15,4 % för 2020, en förbättring med 6 procentenheter jämfört med 2019.

Affärsområdet Engineering & Digital Services (EDS) har i större utsträckning än PI påverkats negativt av effekter av covid-19, men avslutar året på ett positivt sätt med en rörelsemarginal på 12,2 % (10,9) för det fjärde kvartalet. Tillväxten har påverkats negativt av pandemin, bland annat genom minskad efterfrågan från fordonsindustrin. Den omstrukturering som genomfördes under det andra kvartalet har accelererat den strategiska förflyttningen genom kompetensväxling och branschdiversifiering. Teknikutveckling är en avgörande del för att skapa en hållbar värld och investeringar i innovativ teknik inom bland annat digitalisering, elektrifiering och automation fortsätter att öka. Med Semcons kombination av avancerad ingenjörskunskap och digital spets är vi väl positionerade för att växa.

Uppdaterade mål med nytt tillväxtfokus
Sedan 2015 har koncernens rörelsemarginal ökat från 3,5 % till 8,0 %. Vi har under samma period stärkt vår finansiella ställning från en nettoskuld om 78 Mkr (2015) till dagens nettokassa om 199 Mkr. Efter att ha stärkt vår lönsamhet och finansiella ställning går vi nu in i en ny fas, där vi tar avstamp i en stark position och ökar vårt tillväxtfokus, både organiskt och genom strategiska förvärv.

De nya finansiella mål som nu fastställts av styrelsen tydliggör denna ambition. Vi lägger till ett finansiellt mål för årlig tillväxt på minst 10 % inklusive förvärv. Dessutom höjer vi rörelsemarginalmålet från minst 8 % (EBIT) till minst 10 % (EBITA) med ambitionen att ha en fortsatt stark finansiell ställning genom en skuldsättningsgrad som inte bör vara högre än cirka 1,5x (nettoskuld/EBITDA). Vår ambition är också att fortsätta ge hög direktavkastning med en ny utdelningspolicy på cirka 50 % av resultatet efter skatt över tid, en ökning från tidigare långsiktigt minst en tredjedel. Våra nya mål markerar början på nästa kapitel av vår resa – med fokus på tillväxt.

Vi ser positivt på framtiden
Jag är stolt över att vi trots lägre volymer under 2020 lyckats stärka lönsamheten och ser, även om pandemin fortsatt innebär viss osäkerhet, positivt på framtiden. I början av 2021 kommer omsättningen att vara lägre än första kvartalet 2020 till följd av genomförda omstruktureringar under 2020 samt en arbetsdag mindre. De åtgärder vi vidtagit förväntas bidra till en fortsatt lönsamhetsförbättring från och med andra kvartalet.

Korttidspermittering har bidragit till lägre kostnader under året, men sedan sista november tar vi inte emot någon ersättning. Möjligheten att lämna utdelning begränsas till följd av erhållet stöd och styrelsen avser därför att ta upp utdelningsfrågan efter utgången av maj.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy