Rapporter och presentationer
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-september 2021:

Stark tillväxt och hög lönsamhet.

Efterfrågan ökade ytterligare under kvartalet och vi rapporterar för andra kvartalet i rad en tvåsiffrig omsättningstillväxt både inom Engineering & Digital Services och Product Information. Resultatet var stabilt för det säsongsmässigt svagare kvartalet och rullande tolv månader är lönsamheten kvar på en rekordhög nivå. Vår finansiella ställning är stark och även efter utdelningen till aktieägare som gjordes i kvartalet har vi en nettokassa på nära 200 Mkr. Digitalisering och hållbar produkt- och produktionsutveckling samt kundernas ökade fokus på eftermarknadsaffären är starkt bidragande orsaker till att vi kan leverera ännu ett kvartal på historiskt höga nivåer.

Stort behov av hållbar innovation

Omsättningen i kvartalet uppgick till 371 Mkr och den totala tillväxten var 11 procent, där förvärvet av it-bolaget Squeed bidrog positivt samtidigt som vi växte organiskt med 6 procent. Jag gläds åt att vår expertis, som spänner över både det fysiska och digitala fältet, gör oss väl positionerade för att hjälpa ännu fler kunder framöver. Vi ser en ökad efterfrågan av hållbar innovation och digitaliseringstjänster när våra kunder sätter nya utmanande klimatmål. I många projekt påskyndar vi omställningen till hållbara alternativ, som till exempel i arbetet tillsammans med Hystar där vi bidrar med expertkunskap i utvecklingen av ny teknik för grön vätgasproduktion.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet, som påverkas negativt av säsongseffekter, uppgick till 33 Mkr och marginalen var 9,0 procent. Rullande tolv månader var rörelsemarginalen 10,2 procent, vilket var i linje med andra kvartalet och vårt finansiella mål.

Positiv utveckling för respektive affärsområde

Omsättningen för Engineering & Digital Services uppgick till 231 Mkr i kvartalet, motsvarande en tillväxt om 12 procent, som dels förklaras av förvärvet av Squeed och dels av en organisk ökning främst inom life science och offentlig sektor/övrigt. Resultatet var 18 Mkr och rörelsemarginalen 8,0 procent i kvartalet, vilket innebar en fortsatt stark förbättring jämfört med samma period 2020 och att marginalen stärktes ytterligare på rullande tolvmånadersbasis. Genom förvärvet av Squeed breddas vår branschmix och vårt erbjudande ytterligare.

Affärsområdet Product Information fortsätter att leverera en historiskt hög rörelsemarginal med 14,2 procent under tredje kvartalet och en omsättningstillväxt på 10 procent. Med över 800 personer i affärsområdet utgör Product Information en ledande leverantör av digitala eftermarknadslösningar som verkar på en global marknad. Den ökade efterfrågan av digitalt lärande har bidragit positivt till resultatet, där vi tillsammans med Xtractor, som förvärvades förra året, har utvecklat vårt erbjudande och stärkt vår position ytterligare.

Stark utveckling skapar nya möjligheter

I september fattades det affärsmässigt och strategiskt viktiga beslutet att separera Product Information och utreda möjligheten för en börsnotering av affärsområdet. Syftet är att accelerera den långsiktiga tillväxten för respektive del och fortsätta utveckla värdet för kunder, medarbetare och aktieägare.

Bakom beslutet ligger positiva trender för framtida tillväxt, som verksamheterna genom ökat fokus och större flexibilitet snabbare och bättre kan agera på som självständiga bolag. Som vi tidigare kommunicerat återkommer vi med mer information om processen i samband med bokslutskommunikén för 2021.

Utsikt framåt

Vi ser fram emot att möta behovet av innovativa och hållbara produkter, produktionslösningar och digitaliserade eftermarknadstjänster och jag förväntar mig en fortsatt god tillväxt under fjärde kvartalet. Vi behåller ett ökat förvärvsfokus med målet att stärka vår marknadsnärvaro i främst norra Europa.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy