Finansiell fakta
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Finansiell fakta.

Finansiella mål

  • Försäljningstillväxten inklusive förvärv ska uppgå till minst 10 procent per år.
  • EBITA-marginalen ska uppgå till minst 10 procent.

I tillägg har styrelsen beslutat om en utdelningspolicy och riktlinje för finansiell ställning:

  • Cirka hälften av resultatet efter skatt ska över tid delas ut till aktieägarna.
  • Baserat på inställningen om en stark balansräkning och finansiell flexibilitet bör skuldsättningsgraden inte vara högre än cirka 1,5 gånger (nettoskuld/EBITDA).

Nyckeltal 5 år i sammandrag

Nyckeltal  2017 2018 2019 2020 2021
Försäljning (Mkr) 1762,4 1842,2 1858,2 1627,0 1711,3
Organisk tillväxt i försäljning (%) 0,4 2,2 0,5 -12,7 1,9
Rörelsemarginal (%) 5,4 6,5 7,6 8,0 10,2
Avkastning på eget kapital (%) 13,4 16,9 18,1 15,2 17,7
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 14,1 21,4 19,4 16,7 20,2
Soliditet (%) 61,2 60,6 55,2 59,9 58,8
Skuldsättningsgrad (ggr)
Antal medarbetare vid årets slut 2 076 2 119 2 262 1 821 2 045

 

Definitioner

Avkastning på eget kapital Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.
EBITA-marginal Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar i procent av rörelsens intäkter.
EBITDA-marginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.
Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut, exklusive aktier som innehas som egna aktier av moderbolaget.
Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier.
Kassaflöde per aktie Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier.
Nettokassa/nettoskuld Likvida medel samt räntebärande fordringar med avdrag för räntebärande avsättningar och skulder, exklusive leasingskulder.
Organisk tillväxt Intäktsökning jämfört med föregående år justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar.
Resultat per aktie före utspädning Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier exklusive aktier som innehas som egna aktier av moderbolaget.
Resultat per aktie efter utspädning Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier justerat för utspädnings­effekten av potentiella aktier.
Rörelsemarginal (EBIT) Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.
Rörelsemarginal före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.
Skuldsättningsgrad Nettolåneskuld dividerat med eget kapital.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus ej räntebärande avsättningar och skulder.
Vinstmarginal Resultat före skatt i procent av rörelsens intäkter.

Analytiker

Analytiker som följer Semcon:

Analyshus Analytiker  
ABG Sundal Collier Introduce Stefan Knutsson stefan.knutsson@abgsc.se

Relaterat material

Get in touch with this guy