Finansiell fakta
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Finansiell fakta.

Finansiella mål

  • En rörelsemarginal på minst 8 procent
  • Över 30 procents soliditet
  • Att aktieutdelningen långsiktigt utgör minst en tredjedel av resultatet efter skatt

Nyckeltal 5 år i sammandrag

Nyckeltal 2015  2016 2017 2018 2019
Försäljning (Mkr) 1656,6 1755,9 1762,4 1842,2 1858,2
Organisk tillväxt i försäljning (%) -2,8 4,8 0,4 2,2 0,5
Rörelsemarginal (%) 3,5 5,4 5,4 6,5 7,6
Avkastning på eget kapital (%) 6,7 12,0 13,4 16,9 18,1
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 13,4 21,9 14,1 21,4 19,4
Soliditet (%) 45,2 44,5 61,2 60,6 55,2
Skuldsättningsgrad (ggr) 0,2 0,2
Antal medarbetare vid årets slut 1 979 2 044 2 076 2 119 2,262

2015-2016: avser kvarvarande verksamhet efter avyttring av affärsområdet Engineering Services Germany.

Definitioner

Avkastning på eget kapital Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.
Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut, exklusive aktier som innehas som egna aktier av moderbolaget.
Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier.
Kassaflöde per aktie Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier.
Nettolåneskuld Räntebärande avsättningar och skulder med avdrag för likvida medel samt räntebärande fordringar.
Organisk tillväxt Intäktsökning jämfört med föregående år justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar.
Resultat per aktie före utspädning Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier exklusive aktier som innehas som egna aktier av moderbolaget.
Resultat per aktie efter utspädning Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier justerat för utspädnings­effekten av potentiella aktier.
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.
Rörelsemarginal före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.
Skuldsättningsgrad Nettolåneskuld dividerat med eget kapital.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus ej räntebärande avsättningar och skulder.
Vinstmarginal Resultat före skatt i procent av rörelsens intäkter.

Analytiker

Analytiker som följer Semcon:

Fondkommissionär Analytiker  
Danske Bank Fredrik Lithell fredrik.lithell@danskebank.se
ABG Sundal Collier Introduce Stefan Knutsson stefan.knutsson@abgsc.se

Relaterat material

Get in touch with this guy