Extra bolagsstämma
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Extra bolagsstämma 2021.

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 2 juli 2021.

Covid-information

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Semcon att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer den extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte äga rum.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 23 juni 2021, dels avger sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” i den fullständiga kallelsen som du hittar längre ner på sidan. Förhandsröstningsformuläret ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 juli 2021 och gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress Semcon AB, att. Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till annika.tedenhag@semcon.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 28 juni 2021. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Aktieägares begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Semcon AB, att. Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, eller via e-post till annika.tedenhag@semcon.com senast den 22 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på www.semcon.com senast den 25 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Information om beslut

Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Välkommen att delta med din röst!

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy