Extra bolagsstämma
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Extra bolagsstämma 2022.

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30 november 2022 kl. 10.00 i Ratos AB:s (publ.) lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i extra bolagsstämman har aktieägare som:

 • dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 22 november 2022,
 • dels anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 24 november 2022 kl. 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till Semcon AB, att: Cecilia Larsson, 417 80 Göteborg, per e-post till cecilia.larsson@semcon.com eller per telefon 0704-108480. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 november 2022. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

FULLMAKT

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast den 24 november 2022 under ovanstående e-post eller postadress och bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida www.semcon.com och kan även beställas på adress och telefonnummer som gäller för anmälan till stämman enligt ovan.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 474 542 egna aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
 7. Bestämmande av antal styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvode till styrelsen
 9. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 10. Upphävande av årsstämmans beslut (2019) om valberedning
 11. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår bolagets chefsjurist Carin Wiberg som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 7, 8, 9 och 10 – Bestämmande av antal styrelseledamöter, fastställande av arvode till styrelsen, val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt upphävande av årsstämmans beslut (2019) om valberedning.

Ratos AB (publ) (”Ratos”) som den 27 oktober 2022 offentliggjort att Ratos kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet utgivna aktier och röster i bolaget kommer att lämna förslag avseende punkterna 7, 8, 9 och 10 i dagordningen senast vid bolagsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_______________________________
Styrelsen för Semcon AB (publ)
Göteborg i november 2022

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy