Delårsrapport januari-juni 2017
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Delårsrapport januari-juni 2017.

Delårsrapport januari-juni 2017

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-juni 2017:

Andra kvartalet är, som tidigare kommunicerats, resultatmässigt svagt på grund av relativt få arbetsdagar i kvartalet. I år har det dessutom varit tre färre arbetsdagar jämfört med föregående år, vilket har påverkat både tillväxten och lönsamheten negativt. För det första halvåret redovisar vi ett bättre rörelseresultat jämfört med föregående år, men kompetensbristen inom produktutveckling på framförallt den svenska marknaden har under perioden haft en tillväxthämmande effekt. Med vår internationella verksamhet har vi dock möjlighet att leverera kostnadseffektiv produktutveckling till våra kunder från fler än 30 kontor runt om i världen. Detta innebär att vi är väl positionerade för tillväxt och en förbättrad lönsamhet framöver.

Att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare kommer även framöver vara en väsentlig prioritering. Tillsättningen av ny HR-chef, med ansvar för att leda koncernens strategiska HR- och hållbarhetsarbete, är därför ett viktigt steg. Vi fortsätter också vårt arbete med att stärka varumärket ytterligare med en rad aktiviteter. I mitten av juni lanserades en ny global kommunikationskampanj med smarta och uppkopplade produkter som huvudtema. Kampanjen har fått stor spridning i sociala medier och ett flertal sälj- och rekryteringsrelaterade aktiviteter som bygger vidare på kampanjen kommer lanseras under tredje kvartalet.

Teknikskiften sker i allt högre hastighet i de branscher där vi är verksamma och efterfrågan bedöms vara god framöver. Tredje kvartalet påverkas dock av semesterperioden och att det är en färre arbetsdag jämfört med samma period föregående år. Kalendereffekten i tredje kvartalet bedöms påverka resultatet negativt med ca 6 Mkr.

Vår finansiella ställning är mycket god och vi har vid utgången av kvartalet en nettokassa på 118 Mkr. Vi ser fortfarande goda möjligheter att växa organiskt och utvärderar även potentiella förvärvsobjekt som kan komplettera vårt erbjudande.