Årsstämma 2019
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Årsstämma 2019.

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549 kallas till årsstämma, onsdagen den 24 april 2019 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor på Lindholmsallén 2, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 16 april 2019, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 16 april 2019 kl. 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, per e-post till annika.tedenhag@semcon.com eller per telefon 0736-84 07 99. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 16 april 2019. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Nedan finner du dokumentation som rör Semcons årsstämma 2019.

Välkommen!

Relaterat material

Get in touch with this guy