Årsstämma 2020
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Årsstämma 2020.

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549 kallas till årsstämma, onsdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 på bolagets huvudkontor på Lindholmsallén 2, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 22 april 2020, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 22 april 2020 kl. 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, per e-post till annika.tedenhag@semcon.com eller per telefon 0736-84 07 99. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 22 april 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Välkommen!

Försiktighetsåtgärder med anledning av COVID-19 vid Semcons årsstämma 2020

För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 har Semcon beslutat att vidta nedan förebyggande åtgärder inför den ordinarie årsstämman som hålls den 28 april 2020.

  • Registrering och inpassering till stämmolokalen startar kl. 13.30.
  • Anföranden från styrelseordförande och VD kommer att begränsas till 2 minuter vardera.
  • Det kommer inte att serveras någon förtäring till deltagarna.
  • Handlingarna kommer att placeras på deltagarnas stolar.
  • Utöver styrelseordförande och VD kommer styrelseledamöter och personer i koncernledningen att delta i begränsad omfattning.

Aktieägare som har sjukdomssymptom, tillhör en riskgrupp eller nyligen har vistats i ett område som enligt Folkhälsomyndigheten utgör ett riskområde bör inte närvara, utan kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via länk nedan. Vänligen notera att Semcon inte kan agera ombud för aktieägare. Vidare ombeds aktieägare att om möjligt avstå från att ta med sig biträden för att minska antalet deltagare så långt som möjligt.

Semcon följer noggrant händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid behov kommer ovan försiktighetsåtgärder att uppdateras och aktieägare uppmanas därför att hålla sig uppdaterade via denna sida.

Relaterat material

Get in touch with this guy