Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

2021 levererade vi, trots en utmanande och föränderlig tillvaro till följd av covid-19-pandemin, fantastiska projekt och rekordhög lönsamhet. De goda resultaten kom från en hög efterfrågan samtidigt som vår strategiska förflyttning fortsatt var framgångsrik. Medarbetarnöjdheten var på historiskt hög nivå och vi blev ännu fler genom förvärven av Squeed, Tedsys och Walkgrove. Styrelsen beslutade att separera affärsområdet Product Information och inleda förberedelser för en eventuell börsnotering.

HÅLLBARHET PÅ SEMCON.

För att säkra en hållbar framtid så måste människan lära sig att leva inom planetens gränser. Detta kräver systemförändringar och hållbar innovation med människans och planetens behov i centrum. Hållbarhet är integrerat i Semcons affärsstrategi och affärsmodeller, vilket innebär att hela årsredovisningen innehåller hållbarhetsrelaterad information.

TILL HÅLLBARHETSNOTERNA

Semcons största bidrag till en hållbar utveckling ligger i de tjänster vi erbjuder och vi spetsar just nu vårt erbjudande inom hållbarhet ytterligare. Vi arbetar redan idag i en mängd olika projekt inom grön teknologi, bland annat inom elektrifierade transportlösningar och förnybar energi. Dessutom kan vi hjälpa våra kunder i deras klimatomställning och med anpassningen till en cirkulär ekonomi. För att göra detta på ett trovärdigt sätt behöver vi naturligtvis själva föregå med gott exempel och under 2021 intensifierade vi vår klimathandlingsplan och anslöt oss till flera initiativ som verkar för en exponentiell klimatomställning. Vi påbörjade också ett arbete med att kartlägga utsläppen i hela vår värdekedja och sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsnoterna på sidorna 94-111 utgör, tillsammans med övrig hållbarhetsrelaterad information i årsredovisningen, Semcons hållbarhetsrapport för 2021 enligt Årsredovisningslagen. Den övriga informationen finns bland annat i följande avsnitt: Strategi, sidan 12, Människorna, sidan 22, Planeten, sidan 28, Affärsmodeller sidan 44, Forskning, Utveckling och Innovation, sidan 46 samt Risker, sidan 52.

Rapporten är för första gången upprättad i enlighet med Global Reporting Index (GRI) och Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Hållbarhetsrapporten utgör dessutom Semcons rapport om framsteg (CoP) enligt UN Global Compacts rapporteringsprinciper.

ÅRET I KORTHET

Utvecklingen under året var ett styrkebesked från verksamheten och omsättningstillväxten var tvåsiffrig under tre kvartal i rad. Tillväxten kommer från en god organisk utveckling, där koncernen är väl positionerad mot trender som hållbarhet och digitalisering, i kombination med förvärv. Lönsamheten utvecklades positivt under 2021 och med en EBITA-marginal om 10,4 procent (8,2) för helåret så uppnåddes det finansiella mål som styrelsen satte i början av året. Respektive affärsområde har haft en god utveckling, drivet av hög efterfrågan och en fortsatt framgångsrik strategisk förflyttning avseende erbjudande och branschdiversifiering. Vinsten per aktie uppgick till 7,57 kr (5,70).

  • Förvärven av de svenska it-bolagen Squeed och Tedsys stärkte Semcons digitala position ytterligare. Vid årsskiftet förvärvades brittiska Walkgrove som utökade Semcons ledande erbjudande inom digitalt lärande.
  • Styrelsen beslutade att inleda en separation av affärsområdet Product Information och att förbereda för en eventuell börsnotering.

MÄNNISKORNA FÖRST.

Vi på Semcon drivs av en genuin nyfikenhet på människor och deras beteenden. Allt vi gör handlar om människorna som använder våra kunders produkter och tjänster – slutanvändarna. Vår värdegrund handlar också om människor. Att vi är ”människor som sätter människan först” vägleder oss i relationen till varandra, våra kunder och samarbetspartners. Vi är drygt 2 000 medarbetare i sju länder och tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar som gör skillnad för människan och planeten.

Vi kan konstatera att medarbetarna i hög utsträckning fortsatt säger att de rekommenderar Semcon som arbetsplats. Över 80 procent av medarbetarna ger Semcon ett högt betyg som rekommenderad arbetsplats, vilket ger oss en så kallad net promoter score på fortsatt höga +41 (en ökning med sju enheter från 2020). Vi är övertygade om att mångfald i kombination med en inkluderande kultur är en nyckel till framgång. Med varje nytt perspektiv ökar vi vår förståelse för slutanvändaren.

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer om investor relations

Get in touch with this guy