Årsredovisning 2017
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadsschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Först människan, sedan tekniken.

För oss är en djup förståelse för människor och deras beteenden centralt i allt vi gör. Den kunskapen gör det möjligt att utveckla bättre produkter. Bättre för slutanvändaren men också för våra kunder, eftersom en produkt med högre upplevd kvalitet ger en större konkurrensfördel – och i regel även ökad försäljning.

Användarupplevelsen är det sanna beviset på kvalitet och är avgörande för alla företag och organisationer. Detta är vår övertygelse. Och är det avgörande för våra kunders framtid så finns det inget som kan vara viktigare för oss på Semcon.

Finansiella fakta
januari-december 2017.

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 762 Mkr (1 756) och den organiska tillväxten blev 0 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 95 Mkr (95) vilket gav en rörelsemarginal på 5,4 procent (5,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 72 Mkr (68)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,00 kr (3,75)
 • Soliditeten uppgick till 61 procent (45)

Nyckeltal.

2017 2016
 Rörelsens intäkter (Mkr) 1 762  1 756
 Rörelseresultat (Mkr) 95  95
 Rörelsemarginal (%) 5,4  5,4
 Soliditet (%) 61  45
 Skuldsättningsgrad (ggr)  0,2
 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 14 13
 Utdelning per aktie (kr) 3,50  2,25
 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 4,00  3,75
 Aktiekurs vid årets slut (kr) 47,70  46,00
Antal medarbetare vid årets slut 2 076  2 044

 

Marknader och branscher.

MÅLSÄTTNING: ETT JÄMSTÄLLT BOLAG.

För oss på Semcon är människor viktigast. Även om vi är ett teknikföretag så sätter vi alltid människan före tekniken – människan som ska använda produkten och människan som utvecklar den. Eftersom vi utvecklar produkter som används av människor över hela världen, förstår vi vikten av att vidga perspektiven för att omfatta olika typer av slutanvändare. För detta behövs en bred mix av erfarenheter och olika bakgrunder bland medarbetarna.

I slutet av 2016 satte vi ett ambitiöst mål för att öka balansen i organisationen, där vi vill ha en andel av minst 40 procent kvinnor, i helhet men också på chefsbefattningar, vid utgången av
2022.

Kvinnor Män
Organisationen 30 % 70 %
Chefspositioner 25 % 75 %
Koncernledningen 33 % 67 %
Styrelsen 40 % 60 %

VÅR STRATEGI.

Semcons strategi för ökad tillväxt och lönsamhet

Fokus 2018

Värdeskapande och affärsmodeller

För en hållbar framtid

Vi ska skapa den bästa upplevelsen för användaren med hjälp av teknik och innovation. Med nöjdare slutanvändare blir våra kunder mer konkurrenskraftiga – och därmed även vi. För tillväxt och lönsamhet är ett resultat av lyckad produktutveckling. Därför är det också avgörande för oss att attrahera och behålla rätt medarbetare för vår fortsatta framgång.

Mission
Att med teknik skapa den bästa upplevelsen för användaren.

Positionering
Produktutveckling baserad på mänskliga beteenden.

Varumärkeslöfte
Människan först, sedan tekniken.

Filosofi
Vi tror att en positiv användarupplevelse är det bästa måttet på kvalitet – att man måste förstå slutanvändarens behov för att kunna utveckla de bästa produkterna med störst nytta.

Långsiktiga strategiska prioriteringar

 • Medarbetare – attrahera, utveckla och behålla de bästa i vår bransch genom ett starkt varumärke och en framgångsrik kultur.
 • Erbjudande – prioritera områden som har stor potential för lönsam tillväxt med ökat fokus på digitalisering.
 • Marknad – öka vår närvaro på marknader och i branscher där vi kan göra skillnad genom användarfokuserad teknik och innovationer.
 • Verksamhet – öka andelen lösningsbaserade leveranser, där vi kan använda Semcons globala potential. Samtidigt utveckla våra effektiva specialisttjänster.

 

Finansiella mål

 • En rörelsemarginal på minst 8 procent
 • En soliditet på över 30 procent
 • En aktieutdelning som långsiktigt utgör minst en tredjedel av resultatet efter skatt

 

Läs mer om vår strategi i årsredovisningen 2017.

Semcons största tillgång är våra medarbetare och vår kultur. Att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare är därför av högsta prioritet.

Markus Granlund, vd och koncernchef

Under 2018 ska vi stärka marginalen ytterligare genom att bli en än mer attraktiv arbetsgivare, förbättra produktivitet och kostnadseffektivitet oavsett affärsmodell samt accelerera vår strategiska förflyttning genom att öka försäljningen av Semcons erbjudanden. Semcon är ett bolag som ständigt förändras och som spelar en allt viktigare roll i framtagandet av de produkter som gör livet enklare för människor i alla delar av världen.

Läs hela VD-ordet i årsredovisning 2017.

Semcons affärsmodell. Våra lösningar bygger på innovation, expertis och modet att utmana. Med fokus på hållbarhet och slutanvändare skapar vi värde för våra kunder.

Specialisttjänster
Semcon tillhandahåller specialister inom olika områden. Vi arbetar integrerat i våra kunders organisationer och bidrar med kunskap som förstärker kundernas kapacitet och kompetens.

Lösningsbaserade leveranser
Semcon tar omfattande ansvar för ett helt projekt eller delar av det. Leveransen består av ett specificerat resultat. I projekt där Semcon tar ansvar för en delprocess handlar det om att förbättra eller utveckla delar av en produkt, anläggning eller tjänst för våra kunder. I de fall Semcon tar ett helhetsåtagande ansvarar vi för hela projektprocessen från planering till färdig leverans.

Funktionsåtaganden
Semcon tar ett helhetsansvar för en definierad funktion avsedd att leverera tjänster och produkter, till exempel produktinformation. Semcon övertar kundens process inom området och driver i regel arbetet från våra kontor med stöd av egenutvecklade system. Kunderna får tillgång till den senaste kunskapen inom området och ökar samtidigt sin
flexibilitet och kostnadskontroll.

Läs mer om vår affärsmodell och hur vi skapar värde i årsredovisningen 2017.

Semcon har valt att definiera hållbarhet genom fem perspektiv som representerar vår helhetssyn på hållbar utveckling:

 • Medarbetare – genom en kultur där våra medarbetare trivs
 • Affärsmässighet – genom ansvarsfullt företagande med fokus på långsiktig lönsamhet
 • Kunder – genom kundnytta med utgångspunkt i slutanvändaren
 • Miljö – genom hållbara innovationer samt ansvarstagande för vårt eget miljöavtryck
 • Socialt – genom socialt ansvar

 

På Semcon utgör hållbarhetsarbetet en integrerad del av vår verksamhet och vårt dagliga arbete. Vi verkar för långsiktighet när det gäller den teknik vi utvecklar, i vår relation till våra kunder och ägare och i den företagskultur våra anställda representerar. Koncernens mål är att bidra till en hållbar framtid, nöjda kunder som återkommer till oss och en företagskultur där våra anställda utvecklas och mår bra. Vi tror att vi då kan erbjuda en långsiktig lönsamhet till våra ägare. Vi tar ansvar för vårt miljöavtryck och baserar vårt företagande på etiska principer. Grunden för vårt arbete är vår kvalitets- och hållbarhetspolicy och Code of Conduct. Vår Code of Conduct bygger på de tio principer som FN definierat i Global Compact kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i årsredovisning 2017.

Get in touch with this guy