Aktien
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Aktien.

Nyckeltal för aktien

Aktiekapitalet i Semcon uppgår till 18 112 534 kronor, fördelat på 18 112 534 aktier. Kvotvärde per aktie är en krona. Samtliga aktier äger lika stor rätt till andel i bolaget tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst.

Nyckeltal för aktien 2014 2015 2016  2017 2018
Resultat per aktie före utspädning (kr)  4,20  2,38 3,81 4,05 5,34
Resultat per aktie efter utspädning (kr)  4,16  2,36 3,75 4,00 5,25
Eget kapital före utspädning (kr)  36,87  33,83 29,63 31,22 32,52
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr)  36,58  33,37 29,23 30,73 31,30
Aktiekurs/eget kapital per aktie (ggr)  1,35  1,27 1,57 1,55 1,51
Kassaflöde per aktie (kr)  4,54  1,51 1,84 2,07 6,10
Utdelning (kr)  2,50  1,25 2,25 3,50 3,00
Börsvärde vid årets slut (Mkr)  895  768 833 864 857
Antal aktier vid årets slut. Kvotvärde 1 kr (tusen)  18 113  18 113 18 113 18 113 18 113
Genomsnittligt antal aktier vid årets slut (tusen)  18 113  18 113 18 113 18 113 18 113
Antal egna aktier vid årets slut (tusental)  143  243 243 282 683

2015-2017 avser kvarvarande verksamhet efter avyttring av affärsområdet Engineering Services Germany.

Ägarstruktur

Största ägarandelar 2019-08-31 Antal aktier Procent
JCE GROUP AB 4 682 991 25.85
NORDEA INVESTMENT FUNDS 1 774 251 9.8
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 855 117 4.72
SEMCON AB 705 689 3.9
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 698 354 3.86
NTC IEDP AIF CLIENTS NON TREATY 30% ACCOUNT 595 195 3.29
ÖHMAN FONDER 406 465 2.24
DZ PRIVATBANK S.A. 400 000 2.21
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A 325 792 1.8
DZ PRIVATBANK S.A. 300 000 1.66
Annat 7 368 680 40.68
Summa 18 112 534 100

Aktiesparprogram

Semcon har tre långsiktiga prestationsinriktade aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Semconkoncernen (”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2015”, ”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2017” och ”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2018”).

Läs mer om Semcons aktiesparprogram i årsredovisning 2018, not 9 på sidan 67.

Förvärv och överlåtelser av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

Bakgrund och motivet till förslaget m.m.

Motivet till förslagen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet och (ii) erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Mot bakgrund av detta bedöms ett beslut i enlighet med förslagen vara till fördel för aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Mot bakgrund av vad som anges ovan beslutade årsstämman att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Förvärv får ske endast i syfte att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och (ii) möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i bolaget.
 • Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier i bolaget att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent.
 • Betalning för förvärvade stamaktier i bolaget ska erläggas kontant.
 • Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk iakttas.
 • Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för förvärven.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av ­egna aktier

Mot bakgrund av vad som anges ovan beslutade årsstämman att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i bolaget som bolaget innehar.
 • Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till överlåtelsen.
 • Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom.

Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna.

Utdelning

Enligt Semcons finansiella mål ska aktieutdelningen långsiktigt utgöra minst en tredjedel av resultatet efter skatt.

Årsstämman 2019 beslutade i enligt med styrelsens förslag om aktieutdelning om 3,00 kr per aktie (3,50) vilket utgör 57 procent av vinst per aktie efter utspädning för den kvarvarande verksamheten. Utdelningsbeloppet motsvarar 52,3 Mkr (61,9). Avstämningsdag för utdelningen var den 26 april 2019 och utbetalningsdag var den 2 maj 2019.

Mer på detta temat

Get in touch with this guy