Aktien
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Aktien.

Nyckeltal för aktien

Aktiekapitalet i Semcon uppgår till 18 112 534 kronor, fördelat på 18 112 534 aktier. Kvotvärde per aktie är en krona. Samtliga aktier äger lika stor rätt till andel i bolaget tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst.

Nyckeltal för aktien 2017  2018 2019 2020 2021
Resultat per aktie före utspädning (kr) 4,05 5,34 6,11 5,75 7,60
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 4,00 5,25 6,04 5,70 7,57
Eget kapital före utspädning (kr) 31,22 32,52 35,72 40,15 45,41
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 30,73 31,30 34,24 38,53 43,98
Aktiekurs/eget kapital per aktie (ggr) 1,55 1,51 2,02 2,05 2,88
Kassaflöde per aktie (kr) 2,07 6,10 7,22 13,69 12,20
Utdelning (kr) 3,50 3,00 3,00 4,00
Börsvärde vid årets slut (Mkr) 864 857 1 253 1 431 2 297
Antal aktier vid årets slut. Kvotvärde 1 kr (tusen) 18 113 18 113 18 113 18 113 18 113
Genomsnittligt antal aktier vid årets slut (tusen) 18 113 18 113 18 113 18 113 18 113
Antal egna aktier vid årets slut (tusental) 282 683 754 731 573

2017 avser kvarvarande verksamhet efter avyttring av affärsområdet Engineering Services Germany.

Aktieägare

Namn Antal aktier Kapital / Röster, %
JCE Group 4 682 991 25,9
Nordea Fonder 1 603 502 8,9
Otus Capital Management 1 564 962 8,6
Amiral Gestion 954 592 5,3
Ennismore Fund Management 763 784 4,2
Allianz Global Investors 680 398 3,8
Dimensional Fund Advisors 568 056 3,1
Avanza Pension 455 244 2,5
Waag & Zübert Value AG 300 000 1,7
Johan Hagberg 219 503 1,2
Totalt 11 793 032 65,1
Egna aktier 485 972 2,7
Övrigt 5 833 530 32,2
Totalt 18 112 534 100,0

Uppdateras månatligen. Visar de största kända aktieägarna.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Aktiesparprogram

Semcon har två långsiktiga prestationsinriktade aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Semconkoncernen (”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2018” och ”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2021”).

Läs mer om Semcons aktiesparprogram från 2018 och 2021 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021, not 9 på sidan 78.

Förvärv och överlåtelser av aktier

Årsstämman 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

Bakgrund och motivet till förslaget m.m.

Motivet till förslagen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet och (ii) erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Mot bakgrund av detta bedöms ett beslut i enlighet med förslagen vara till fördel för aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Mot bakgrund av vad som anges ovan beslutade årsstämman att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Förvärv får ske endast i syfte att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och (ii) möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i bolaget.
 • Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier i bolaget att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent.
 • Betalning för förvärvade stamaktier i bolaget ska erläggas kontant.
 • Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk iakttas.
 • Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för förvärven.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av ­egna aktier

Mot bakgrund av vad som anges ovan beslutade årsstämman att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i bolaget som bolaget innehar.
 • Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till överlåtelsen.
 • Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom.

Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna.

Utdelning

Semcons styrelse har beslutat om en utdelningspolicy som innebär att cirka hälften av resultatet efter skatt ska över tid delas ut till aktieägarna.

Årsstämman 2022 beslutade för räkenskapsåret 2021 om en utdelning om 4,00 kr (3,00) per aktie, vilket utgör 53 % (53) av vinst per aktie efter utspädning. Utdelningen om 4,00 kr per aktie motsvarar en total utdelning om 70 Mkr (52).

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy