Aktien
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Aktien.

Nyckeltal för aktien

Aktiekapitalet i Semcon uppgår till 18 112 534 kronor, fördelat på 18 112 534 aktier. Kvotvärde per aktie är en krona. Samtliga aktier äger lika stor rätt till andel i bolaget tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst.

Nyckeltal för aktien 2013 2014 2015 2016  2017
Resultat per aktie före utspädning (kr)  4,90  4,20  2,38 3,81 4,05
Resultat per aktie efter utspädning (kr)  4,86  4,16  2,36 3,75 4,00
Eget kapital före utspädning (kr)  35,25  36,87  33,83 29,63 31,22
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr)  34,97  36,58  33,37 29,23 30,73
Aktiekurs/eget kapital per aktie (ggr)  1,73  1,35  1,27 1,57 1,55
Kassaflöde per aktie (kr)  7,45  4,54  1,51 1,84 2,07
Utdelning (kr)  2,50  2,50  1,25 2,25 3,50*
Börsvärde vid årets slut (Mkr)  1,096  895  768 833 864
Antal aktier vid årets slut. Kvotvärde 1 kr (tusen)  18 113  18 113  18 113 18 113 18 113
Genomsnittligt antal aktier vid årets slut (tusen)  18 113  18 113  18 113 18 113 18 113
Antal egna aktier vid årets slut (tusental)  143  143  243 243 282

*Styrelsens förslag.

2015-2017 avser kvarvarande verksamhet efter avyttring av affärsområdet Engineering Services Germany.

Ägarstruktur

Största ägarandelar 2018-01-31 Antal aktier Procent
JCE GROUP AB 4 682 991 25.85
NORDEA INVESTMENT FUNDS 1 430 480 7.9
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 901 595 4.98
DNB - CARLSON FONDER 648 604 3.58
BNYM RE REGENTS OF THE UNIVERSITY 632 455 3.49
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 602 306 3.33
LANNEBO FONDER 597 830 3.3
NTC IEDP AIF CLIENTS NON TREATY 30% ACCOUNT 514 385 2.84
EUROPEA I MALMÖ AKTIEBOLAG 512 000 2.83
ZUR-NON-RESIDENT/DOMESTIC RATES- 348 793 1.93
Summa 10 871 439 60.03
Egna aktier 325 316 1.8
Annat 6 915 779 38.18
Summa 18 112 534 100

Aktiesparprogram

Årsstämman 2017 beslutade att inrätta ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, ”Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017”, i enlighet med styrelsens förslag. Sammanfattningsvis kommer cirka 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Semconkoncernen att erbjudas deltagande i programmet som löper under en 12-månaders period från det att programmet implementeras.

Deltagande förutsätter en egen investering motsvarande ett belopp om högst 10 procent av deltagarens bruttolön för köp av aktier. Under förutsättning att de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år, kommer den anställde vederlagsfritt tilldelas ett motsvarande antal aktier samt – förutsatt att vissa uppställda prestationskrav är uppfyllda – ytterligare två till fyra aktier för varje inköpt aktie.

Det befintliga innehavet av egna stamaktier som Semcon innehar bedöms kunna täcka de stamaktier som behövs för fullgörandet av förpliktelser i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017.

Stämman beslutade även om att bemyndiga styrelsen att vederlagsfritt överlåta högst 200 000 stamaktier till deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017 enligt av styrelsen fastställda villkor.

Förvärv och överlåtelser av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

Bakgrund och motivet till förslaget m.m.

Motivet till förslagen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet och (ii) erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Mot bakgrund av detta bedöms ett beslut i enlighet med förslagen vara till fördel för aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier

Mot bakgrund av vad som anges ovan beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Förvärv får ske endast i syfte att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och (ii) möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i bolaget.
 • Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier i bolaget att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent.
 • Betalning för förvärvade stamaktier i bolaget ska erläggas kontant.
 • Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk iakttas.
 • Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för förvärven.

Styrelsen har i anledning av förslaget avgivit yttrande enligt 19 kap.22 § aktiebolagslagen. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Mot bakgrund av vad som anges ovan beslutade Årsstämman 2017 i enlighet med styrelsens förslag att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i bolaget som bolaget innehar.
 • Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till överlåtelsen.
 • Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom.
 • Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna.

Utdelning

Enligt Semcons finansiella mål ska aktieutdelningen långsiktigt utgöra minst en tredjedel av resultatet efter skatt.

Årsstämman 2017 beslutade i enligt med styrelsens förslag om aktieutdelning om 2,25 kr per aktie (1,25) vilket utgör 60 procent av vinst per aktie efter utspädning för den kvarvarande verksamheten. Utdelningsbeloppet motsvarar 40,8 Mkr (22,6). Avstämningsdag för rätt till utdelning var fredagen den 28 april 2017.