Aktien
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Aktien.

Nyckeltal för aktien

Aktiekapitalet i Semcon uppgår till 18 112 534 kronor, fördelat på 18 112 534 aktier. Kvotvärde per aktie är en krona. Samtliga aktier äger lika stor rätt till andel i bolaget tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst.

Nyckeltal för aktien 2016  2017 2018 2019 2020
Resultat per aktie före utspädning (kr) 3,81 4,05 5,34 6,11 5,75
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 3,75 4,00 5,25 6,04 5,70
Eget kapital före utspädning (kr) 29,63 31,22 32,52 35,72 40,15
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 29,23 30,73 31,30 34,24 38,53
Aktiekurs/eget kapital per aktie (ggr) 1,57 1,55 1,51 2,02 2,05
Kassaflöde per aktie (kr) 1,84 2,07 6,10 7,22 13,69
Utdelning (kr) 2,25 3,50 3,00 3,00
Börsvärde vid årets slut (Mkr) 833 864 857 1 253 1 431
Antal aktier vid årets slut. Kvotvärde 1 kr (tusen) 18 113 18 113 18 113 18 113 18 113
Genomsnittligt antal aktier vid årets slut (tusen) 18 113 18 113 18 113 18 113 18 113
Antal egna aktier vid årets slut (tusental) 243 282 683 754 731

2016-2017 avser kvarvarande verksamhet efter avyttring av affärsområdet Engineering Services Germany.

Aktieägare

Namn Antal aktier Kapital / Röster, %
JCE Group 4 682 991 25,9
Nordea Fonder 1 586 742 8,8
Otus Capital Management 1 564 962 8,6
Ennismore Fund Management 763 784 4,2
Amiral Gestion 731 757 4,0
Dimensional Fund Advisors 565 087 3,1
Allianz Global Investors 439 579 2,4
Avanza Pension 437 552 2,4
Waag & Zübert Value AG 300 000 1,7
Johan Hagberg 234 825 1,3
Totalt 11 307 279 62,4
Egna aktier 572 585 3,2
Övrigt 6 232 670 34,4
Totalt 18 112 534 100,0

Uppdateras månatligen. Visar de största kända aktieägarna.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare. Uppdateras månatligen.

Aktiesparprogram

Semcon har tre långsiktiga prestationsinriktade aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Semconkoncernen (”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2017”, ”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2018” och ”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2021”).

Läs mer om Semcons aktiesparprogram från 2017 och 2018 i årsredovisning 2020, not 9 på sidan 70.

Läs mer om Semcons aktiesparprogram från 2021 i protokollet från Årsstämma 2021.

Förvärv och överlåtelser av aktier

Årsstämman 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

Bakgrund och motivet till förslaget m.m.

Motivet till förslagen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet och (ii) erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Mot bakgrund av detta bedöms ett beslut i enlighet med förslagen vara till fördel för aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Mot bakgrund av vad som anges ovan beslutade årsstämman att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Förvärv får ske endast i syfte att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och (ii) möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i bolaget.
 • Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier i bolaget att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent.
 • Betalning för förvärvade stamaktier i bolaget ska erläggas kontant.
 • Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk iakttas.
 • Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för förvärven.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av ­egna aktier

Mot bakgrund av vad som anges ovan beslutade årsstämman att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i bolaget som bolaget innehar.
 • Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till överlåtelsen.
 • Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom.

Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna.

Utdelning

Semcons styrelse har beslutat om en utdelningspolicy som innebär att cirka hälften av resultatet efter skatt ska över tid delas ut till aktieägarna.

Årsstämman 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon vinstutdelning.

Den 2 juli 2021 beslutade en extra bolagsstämma att dela ut 3 kronor per aktie till aktieägarna, vilket motsvarade 53% av 2020 års vinst per aktie efter utspädning.

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy