Aktien
Välj språk
Dela denna sida på

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Aktien.

Nyckeltal för aktien

Aktiekapitalet i Semcon uppgår till 18 112 534 kronor, fördelat på 18 112 534 aktier. Kvotvärde per aktie är en krona. Samtliga aktier äger lika stor rätt till andel i bolaget tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst.

Nyckeltal för aktien 2012 2013 2014 2015 2016 
Resultat per aktie före utspädning (kr)  7,87  4,90  4,20  2,38 3,81
Resultat per aktie efter utspädning (kr)  7,80  4,86  4,16  2,36 3,75
Eget kapital före utspädning (kr)  32,23  35,25  36,87  33,83 29,63
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr)  31,97  34,97  36,58  33,37 29,23
Aktiekurs/eget kapital per aktie (ggr)  1,50  1,73  1,35  1,27 1,57
Kassaflöde per aktie (kr)  10,28  7,45  4,54  1,51 1,84
Utdelning (kr)  2,00  2,50  2,50  1,25 2,25*
Börsvärde vid årets slut (Mkr)  869  1,096  895  768 833
Antal aktier vid årets slut. Kvotvärde 1 kr (tusen)  18 113  18 113  18 113  18 113 18 113
Genomsnittligt antal aktier vid årets slut (tusen)  18 113  18 113  18 113  18 113 18 113
Antal egna aktier vid årets slut (tusental)  143  143  143  243 243

*Styrelsens förslag.

2015-2016 avser kvarvarande verksamhet efter avyttring av affärsområdet Engineering Services Germany.

Ägarstruktur

Största ägarandelar 2017-03-31 Antal aktier Procent
JCE GROUP AB 4 682 991 25.85
NORDEA INVESTMENT FUNDS 1 495 818 8.26
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 936 595 5.17
BNYM RE REGENTS OF THE UNIVERSITY 615 259 3.4
DNB - CARLSON FONDER 596 370 3.29
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 508 953 2.81
EUROPEA I MALMÖ AKTIEBOLAG 443 100 2.45
NORTHERN TRUST COMPANY 422 877 2.33
CBNY-NORGES BANK 412 433 2.28
LANNEBO FONDER 286 046 1.58
Summa 10 400 442 57.42
Egna aktier 242 718 1.34
Annat 7 469 374 41.24
Summa 18 112 534 100

Aktiesparprogram

Årsstämman 2015 beslutade att inrätta ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, ”Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015”, i enlighet med styrelsens förslag.

Sammanfattningsvis kommer cirka 110 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Semconkoncernen att erbjudas deltagande i programmet som löper under en 12-månaders period från det att programmet implementeras.

Deltagande förutsätter en egen investering motsvarande ett belopp om högst 5 procent av deltagarens bruttolön för köp av aktier. Under förutsättning att de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år, kommer den anställde vederlagsfritt tilldelas ett motsvarande antal aktier samt – förutsatt att vissa uppställda prestationskrav är uppfyllda – ytterligare en till fyra aktier för varje inköpt aktie. För fullgörandet av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 100 000 stamaktier.

Förvärv skall ske över Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervall eller för det fall att styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd aktier i egen bok, under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent.

Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 242 718 stamaktier till deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 enigt av styrelsen fastställda villkor.

Förvärv och överlåtelser av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

Bakgrund och motivet till förslaget m.m.

Styrelsen har tidigare år bemyndigats att besluta om förvärv och överlåtelse av stamaktier i bolaget. Nya sådana bemyndiganden föreslås i dessa förslag. Motivet till förslagen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att dels förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet, dels att erlägga betalning för eller finansiera förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Mot bakgrund av detta bedöms ett beslut i enlighet med förslagen vara till fördel för aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Förvärv får ske endast i syfte att förbättra bolagets kapitalstruktur eller för att möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Förvärv får ske endast på Nasdaq Stockholm eller genom riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i bolaget.
 • Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier i bolaget att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent.
 • Betalning för förvärvade stamaktier i bolaget ska erläggas kontant.
 • Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk iakttas.
 • Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för förvärven.

Styrelsen har i anledning av förslaget avgivit yttrande enligt 19 kap.
22 § aktiebolagslagen. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier. Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 • Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 • Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i bolaget som bolaget innehar, dock inte sådana stamaktier i bolaget som tillkommit genom omvandling från C-aktier i bolaget.
 • Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till överlåtelsen.
 • Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
 • Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna.

Majoritetskrav

För giltigt beslut om vart och ett av förslagen krävs att respektive beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Utdelning

Enligt Semcons finansiella mål ska utdelningen till aktieägare långsiktigt utgöra minst en tredjedel av resultatet efter skatt.

Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 2,25 kr per aktie (1,25) vilket utgör 60 procent av vinst per aktie efter utspädning för den kvarvarande verksamheten. Utdelningsbeloppet motsvarar 40,8 Mkr (22,6). Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till fredagen den 28 april 2017.