Livscykelanalys
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Fiedler
Project Manager PM/Process
+46(0)73 966 73 44
Kontakta mig

Cay Åsberg
Team Manager Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 210 611
Kontakta mig

Livscykelanalys.

När kraven på klimatrapportering för både företag och kommuner ökar blir det allt viktigare att kunna redovisa klimatdata och miljöprestanda för produkter. Genom en livscykelanalys kan ett helhetsperspektiv appliceras för att beräkna en produkts miljöpåverkan – från materialutvinning till produktens slutfas. På så sätt kan komplexa data överblickas på ett lättöverskådligt sätt där energi, resursanvändning och utsläpp kartläggs.

En livscykelanalys kan tas fram i syftet att inkludera miljöaspekter inom produktutveckling och ge indikationer på vad som krävs för att öka cirkulariteten i värdekedjan. Den kan också genomföras för att redovisa transparent data för en produkts miljöprestanda genom en EPD, Environmental Product Declaration.

Detta är ett tredjepartsverifierat dokument där beräkningarna har tagits fram i enlighet med ISO 14025, ISO 14040. Data kan även användas av kunder i klimatdeklarationer och klimatredovisning samt vid kommunikation av miljöprestanda externt. Ramarna för att ta fram en EPD styrs av produktkategoriregler som reglerar hur beräkningarna för respektive produktkategori utförs. EPD systemet är på så sätt anpassat för flera olika branscher och används globalt.

Arbetsprocessen för att genomföra en LCA och ta fram en EPD sker i tre steg:

Beror främst på hur resultatet av en LCA kommer att användas. I detta steg sätts även systemgränser och i det fall en EPD tas fram görs valen utifrån specifika produktkategoriregler som publiceras inom ett EPD program.

Sker genom datainsamling från producenter, databaser och branschorganisationer. Ett flödesdiagram skapas för att kartlägga material och energianvändning i livscykelns olika faser.

I detta steg beräknas miljöpåverkan för olika kategorier. En bidragsanalys och lämpliga känslighetsanalyser kan ge mer information för att identifiera områden med möjligheter till en ökad miljöprestanda. EPDn färdigställs därefter tillsammans med en underlagsrapport.

I de fall där EPDn ska publiceras inom ett EPD program sker en tredjepartsgranskning via programaktören där vi bistår med rådgivning genom hela granskningsprocessen.

Livscykelanalys – rekommendationer

En utmaning inom hållbarhetsomställningen är att gå från miljöanalys till effektiva lösningar som leder till minskad miljöpåverkan. Utöver att utföra livscykelanalyser i form av miljövarudeklarationer kan vi på Semcon med kompetenser inom produktdesign och produktionsutveckling, projektledning och UX omsätta analysen till handling. På så sätt kan vi tillsammans bidra till hållbar utveckling och samtidigt skapa konkurrensfördelar.

En detaljerad LCA med designperspektiv kan ge beslutsunderlag och vägledning i frågor såsom:

  • Vilka processer och delar av värdekedjan som står för störst klimatpåverkan?
  • Hur materialval och design påverkar miljöprestandan i både tillverkningen, användarfasen och slutfasen?
  • Vilka möjligheter finns för att optimera tillverkningen utifrån ett miljöperspektiv och samtidigt minska material- och energiförluster?
  • Hur kan produkten utformas för att minimera miljöpåverkan i användarfasen och slutfasen och samtidigt öka cirkulariteten?
  • Vilka begränsningar finns utifrån ett systemperspektiv?
  • Att besvara dessa frågor kräver kompetens inom LCA, ecodesign, produktdesign och produktionsutveckling och energieffektivisering.

Att besvara dessa frågor kräver kompetens inom LCA, ecodesign, produktdesign och produktionsutveckling och energieffektivisering.

Vill du veta mer om hur Semcon kan erbjuda detta?

Erik Fiedler
Project Manager PM/Process
+46(0)73 966 73 44
Kontakta mig

Cay Åsberg
Team Manager Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 210 611
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy