Projektdriven klimatkalkyl för life science-företag
Välj marknad
Dela denna sida på

Erik Fiedler
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 44
Kontakta mig

Projektdriven klimatkalkyl för life science-företag.

När ett life science-företag skulle utvärdera klimatavtrycket från sina nybyggnationer vid en fabrik i region Stockholm-Uppsala tog de hjälp av Semcon. Resultatet blev en projektdriven klimatkalkyl och ett verktyg vilket kan användas som beslutsunderlag för materialval i framtiden.

Företagets verksamhet rör teknik och tjänster inom läkemedelsbranschen. Förutom att göra gott inom det medicinska området har de också höga ambitioner när det gäller planetens välmående. Företaget är medlem i ett näringslivsnätverk med åtaganden inom klimatområdet sedan många år och har bland andra åtgärder exempelvis beslutat att redovisa ett pris på växthusgasutsläpp koldioxidutsläpp internt till stöd för prioriteringar. När det var dags att utvärdera klimatavtrycket från nybyggnationer vid fabriken i föll valet på Semcon.

Modellering och back-casting

Uppdraget var att genomföra en back-casting1) av ett tidigare CAPEX-projekt där en klimatkalkyl utfördes för att beräkna klimatutsläppen från byggfasen. Det vill säga en planeringsmetod som börjar med att definiera en önskvärd framtid och sedan arbetar bakåt för att identifiera aktiviteter som kommer att koppla den angivna framtiden till nutiden.

Rent konkret tittade vi på tidigare projekt, byggnation av en bufferttank och pumpanläggning för spillvattenhantering, för att se hur olika faktorer påverkat klimatutsläppen kopplade till projektet. När vi vet utgångsläget kan vi undersöka möjligheten till förändring.

Louise Jungefeldt, hållbarhetskonsult på Semcon

Semcon modellerade 3 scenarion:

  • ett med generiska data,
  • ett med data från hur bioteknikföretaget bygger idag
  • och ett scenario som skulle vara det optimala ur klimatsynpunkt.

Sänk tröskeln – från tung LCA till hot spots

Analysen visade dubbelt positiva resultat. Det blev tydligt att företaget redan idag gör bra klimatval genom användning av klimatförbättrad betong3 och stål med hög andel skrot och därigenom har ett förhållandevis lågt klimatavtryck. Man kunde också visa att det gick att sänka klimatpåverkan ytterligare 9% genom att göra andra materialval, men det kostar såklart! Då underlättar det för kalkylen att ha satt pris på koldioxidekvivalenter internt. Samtidigt finns stora variationer inom CAPEX-projekten och därför även variationer i möjligheten till att minska klimatpåverkan från byggfasen.

Semcon levererade därför också ett enklare verktyg som underlättar framtida materialval och kan hjälpa till att svara på frågorna ”Var ska vi lägga fokus på klimatförbättringar och vad är möjligt?”. Det gör att det i framtiden inte blir en så lång startsträcka för att göra dessa uppskattningar: från en tung LCA till hot spots på några knapptryck.

Företaget har satt ett pris på koldioxidekvivalenter vilket jag ser som ett bevis på att man har kommit en bra bit på vägen, speciellt i relation till sina branschkollegor! Och det är alltid kul att jobba med de som ligger långt fram.

Erik Fiedler, projektledare på Semcon

Semcons leverans i projektet:

  • Upprättande av modell samt genomförande av back-casting med avseende på klimatavtryck
  • Excelbaserat verktyg för klimatkalkylering i projekt
  1. Backcasting – Wikipedia
  2. Klimatförbättrad betong

Vill du veta mer?

Erik Fiedler
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 44
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy