Energieffektivisering
Dela denna sida på

Erik Fiedler
Project Manager PM/Process
+46(0)73 966 73 44
Kontakta mig

Cay Åsberg
Team Manager Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 210 611
Kontakta mig

Energi-effektivisering.

Betala bara för den energi som din verksamhet behöver.

Det är inte ovanligt att industrier idag har upp till 25% högre energianvändning än vad som behövs för att bedriva sin verksamhet. Detta resulterar både i onödiga utgifter och en miljöpåverkan som är högre än nödvändigt.

En mer effektiv energianvändning gör att verksamheten påverkas mindre av fluktuationer i energipriser. Dessutom minskar miljöpåverkan.

Cay Åsberg, Energistrateg på Semcon

Energieffektivisering för ökad trygghet

Osäkerheterna kring framtida energipriser gör att de ekonomiska effekterna av en för hög energianvändning blir allt mer påtagliga. Tidigare sällsynta typer av problem i energisystemet såsom tillfällig effektbrist är något som kan komma att leda till reella problem. För att vara väl förberedda och minska påverkan på verksamheten vid störningar i energileveranser eller priser är det därför viktigt att ta kontroll över energianvändningen. Riskerar verksamheten att drabbas av produktionsbortfall? Hur kan i så fall risken för eller konsekvensen av det minimeras?

Stärk verksamhetens hållbarhetsprofil

För att stärka verksamhetens miljöprofil är det vanligt att sätta upp hållbarhetsmål. Energieffektivisering är en enkel åtgärd som er verksamhet kan vidta för att få bättre kontroll på energianvändningen och därigenom nå uppsatta hållbarhetsmål. Semcon kan kartlägga var energi används och analysera vilka åtgärder som ger bäst energieffektivisering i förhållande till återbetalningstid.

  • Ta kontroll över energianvändning, utgifter och klimatpåverkan
  • Uppnå uppsatta effektivitetsmål på kort och lång sikt
  • Stå förberedda i en föränderlig omvärld
  • Bli ett hållbart föredöme

Vår process kring energieffektivisering

Initial genomgång och överenskommelse gällande tillvägagångssätt, förutsättningar, ambitioner och ekonomiska nyckeltal.

Insamlande av underlag och platsbesök. Installation av kompletterande sensorer, vid behov. Identifiering av energianvändning och detaljerad dataanalys.

Analys av tekniska och ekonomiska data, beräkning av lönsamhet och prioriteringsordning av framtagna åtgärdsförslag.

Vi hjälper er vidare med genomförande av identifierade och prioriterade åtgärder. Från planering och projektering till implementering, driftsättning och effektuppföljning.

Strategisk energieffektivisering

Semcon har certifierad kompetens och gedigen erfarenhet av energikartläggning i många olika typer av verksamheter. Vi förespråkar att energifrågorna integreras i den strategiska planeringen av verksamhet och vi tar tillsammans med er fram en långsiktig energiplan med tydliga riktlinjer som med fördel implementeras i ert befintliga ledningssystem.

Energieffektiviseringsprocessen går ut på att studera och kartlägga energianvändningen i såväl produktutvecklingen som tillverkningsprocessen samt lokalen där verksamheten bedrivs. Därefter analyseras vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energianvändningen till lägsta möjliga kostnad följt av att åtgärderna genomförs.

Kontakt

Cay Åsberg
Team Manager Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 210 611
Kontakta mig

Erik Fiedler
Project Manager PM/Process
+46(0)73 966 73 44
Kontakta mig

Mer innehåll kring energi

Get in touch with this guy