Strategi för digitaliseringen av Epirocs produktinformation
Dela denna sida på

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Strategi för digitaliseringen av Epirocs produkt-information.

Hur får vi grepp om all vår information? Snabbare utveckling av produkter gör att mer information behöver uppdateras och skapas samtidigt som användare vill hitta rätt information, och förstå den, allt snabbare. Det är en komplex verklighet som allt fler företag ställs inför och behöver hantera.

Produktinformation spelar en avgörande roll i kundupplevelsen och det finns dessutom lagkrav om vilken dokumentation som ska finnas. Epiroc, ledande tillverkare inom gruvindustrin och infrastrukturbranschen, tog hjälp av Semcon för att ta fram en strategi för att digitalisera sin tekniska information tillsammans med en anpassad informationsstruktur – en struktur som inte bara passar i nuläget utan som också håller för framtiden.

Ändrade användarbeteenden

Användarnas beteenden har ändrats när det kommer till att söka och ta till sig information. Det duger inte längre att förse användarna med all information i form av en PDF-manual, utan ju mer proaktiva vi kan vara med att förse dem med rätt kunskap vid rätt tillfälle desto bättre – helst ska de inte behöva söka alls. Semcon hjälper sina kunder att utveckla fullständigt digital produktinformation. Detta gör det möjligt att:

 • minimera driftfel,
 • reducera tiden för support,
 • förhöja användarupplevelsen och
 • möta det ökande informationsbehov som drivs av en allt snabbare utveckling.

Tillsammans med Epiroc arbetade Semcon fram en digitaliseringsstrategi för Epirocs tekniska information baserat på en god förståelse av nuläget tillsammans med ett definierat och förankrat önskat läge. Och för att säkerställa att Epiroc lyckas med implementationen av strategin, och det förändringsarbete som krävs, var Epirocs medarbetare djupt involverade i alla delar av strategiarbetet och byggde därmed upp en genuin förståelse för vad man vill åstadkomma och varför.

Semcon har varit en väldigt viktig samarbetspartner genom den här resan för att förstå våra slutanvändares behov, vilka gap vi har idag och hur vår strategi bör utformas för att lyckas nå våra mål.

Lars-Åke Heindal, Global Manager Technical Information Services på Epiroc

Digital produktinformation

För att förstå hur ett företag på bästa sätt ska jobba med digitalisering av sin produktinformation är det viktigt att börja i rätt ände.

Att ställa alla de där frågorna, så att man förstår vad som är viktigt för företaget, idag och imorgon, samt varför. Vilka användargrupper har man och hur ser deras förutsättningar ut, till exempel? Och hur lätt är det för användargrupperna att hitta rätt information och att förstå den?

Åsa Furnander, Manager Strategy and Business Excellence på Semcon

Fler frågor som ett företag kan börja med att ställa sig är till exempel:

 • Vilka krav ställs på informationen och vilka är kravställarna?
 • Vilken information skapar man idag? Vad saknas och vad är överflödigt?
 • Vilka kanaler skall man använda för att distribuera informationen? Var skall användarna finna den information de behöver?
 • Vilka ytterligare delar av företagets organisation kan i framtiden dra nytta av teknisk dokumentation som skapas? Kan man skapa synergier avseende informationen?
 • Vilka utmaningar innebär det att gå från tryckt material till digitalt?
 • Vad händer om vi inte satsar på digitalisering och effektiviserar våra processer?

Först när man svarat ordentligt på den nivån är det aktuellt att titta på hur man skall gå tillväga.

Produktion eller distribution?

En förutsättning för att möta de förväntningar som användarna idag har på hur de ska ta till sig information är att produktionen av information separeras ifrån distributionen av den. Då ökar flexibiliteten i hur informationen kan levereras samtidigt som samma information kan återanvändas i fler situationer och lättare uppdateras.

Tillsammans har Epiroc och Semcon identifierat förutsättningarna som krävs för att kunna leverera på ökade förväntningar från kunderna tillsammans med en ökad produktutvecklingstakt.

Att arbeta tvärfunktionellt är utmanande men viktigt när det kommer till implementering av nya informationslösningar.

”Som en del av vårt arbete med Epiroc gjorde vi utförliga intervjuer med flera olika roller inom företaget för att förstå alla olika krav och förväntningar när det kommer till vilken sorts information som finns eller borde finnas”
– Åsa Furnander. Manager Strategy and Business Excellence på Semcon

Som företag är det viktigt att ta sig tiden att verkligen lära känna sina användare för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för dem. Parallellt med intervjuerna inom Epiroc genomförde Epiroc en målgruppsanalys. Tillsammans gav de två undersökningarna en stor förståelse för nuläget och vilka behov som behövde uppfyllas.

Proof of Concept

Med insikterna från strategiarbetet tog Epiroc med hjälp av Semcons experter fram ett förslag på hur de framtida kraven skulle kunna mötas ur ett distributionsperspektiv och hur Epiroc därför bör kravställa vid inköpet av ett nytt digitalt distributionsverktyg.

För att ge ett exempel på hur en framtida distributionslösning skulle kunna se ut genomfördes ett Proof of Concept (POC) baserat på Semcons molnbaserade plattformslösning Lodges.

Semcons leverans har bland annat bestått av:

 • Informationsstrategi med en roadmap
 • Support vid uppstarten av att implementera roadmapen
 • Framtagning av Proof of Concept för att illustrera en digital distributionslösning
 • Kravställningar på ett framtida distributionsverktyg

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din digitaliseringsresa?

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Mer kring digital produktinformation

Get in touch with this guy