Alla kompetenser
Dela denna sida på
 • Alla kompetenser

Jonas Gustavsson
Divison Manager Regions, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 73
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

EXPERTER PÅ PRODUKTUTVECKLING.

Semcon är en partner för alla delar av produktutvecklingen: från målgruppsanalyser och koncept till produktionssystem och användarstöd. Det ger en process som är snabb och effektiv, och ett resultat som träffar målet.

Affärsutveckling

Konceptutveckling

Teknisk utveckling

Produktinformation

Hur kan man optimera sina intäkter? Skapa mer värde? Allt oftare har vi en dialog med våra kunder kring de här frågorna. Inte minst för att teknik, användare, omvärld och organisation påverkar varandra idag. Och snabbt går det. Vi kan ge dig en solid analys och lösningar som fungerar i verkligheten. Från varumärkesstrategier ända fram till affärsmodeller för eftermarknad eller en hållbar återvinning av produkten.

Johanna Stenfeldt
Division Manager Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Affärsmodellering

Konkurrensen ökar kraftigt inom många branscher, tekniksprången blir längre och användarbeteendet allt svårare att följa. Förändringar sker fort och intäktsströmmarna från igår gäller inte imorgon. Nu mer än någonsin spelar genomarbetade och innovativa affärsmodeller en central roll för framgångsrika affärer och ger dessutom en stor konkurrensfördel. Genom att utveckla produkter och lösningar åt många av de mest framgångsrika och högteknologiska företagen får vi dagligen färsk trendspaning som tillför värde och kunskap i alla våra processer. Denna kunskap använder vi oss av för att generera framgångsrika affärsmodeller tillsammans med våra kunder.

Forskning

Vi deltar kontinuerligt i ett stort antal forskningsprojekt i samverkan med akademi, institut och kunder. Det ger oss den senaste teoretiska kunskapen, men också värdefull praktisk erfarenhet av kommande teknologier och användarbehov.

Insikterna från forskningsprojekten blir sedan en tillgång för våra kunder när vi diskuterar deras framtida utmaningar. Vi delar med oss av kunskapen in i våra kundprojekt både genom att aktivt föreslå nya lösningar och projekt eller genom att löpande medverka till utvecklingen ute på plats hos kund.

Tyngdpunkten i forskningsprojekten ligger i linje med våra fokusområden som exempelvis Design, Automotive och Smart. Det kan till exempel handla om nya lösningar för uppkopplade produkter, eller utmaningen med säkerhetsaspekten i autonoma fordon. Vi drar även nytta av erfarenheter från forskningsprojekten i vårt Innovation Lab där våra kunder har möjlighet att utveckla framtidens lösningar och produkter tillsammans med oss.

Tidigare projekt

I forskningsprojektet Plinta studerades hur olika mobilapplikationer på ett säkert sätt kan länkas in till bilens el-arkitektur. Ett viktigt resultat i projektet blev Secure Gateway, en öppen kod utvecklad av Semcon. Befintliga infotainment-system har idag sämre funktionalitet och flexibilitet än vanliga mobiler och ipads. Här har Plinta skapat en arkitektur för ett öppet och flexibelt system vilket möjliggör moln-baserad fordonsuppkoppling samt uppkoppling av mobila enheter till bilen utan att kompromissa med säkerheten.

Strategi

Vårt teknologiska ekosystem är under ständig förändring och det går fort, fortare än någonsin.

Genom en djup insyn i och förståelse för hur teknologin påverkar industrin, affärsmodeller och i slutändan oss användare, hjälper vi våra kunder att skapa framtida värden för en hållbar och ökad lönsamhet. Här har vi stor nytta av vår djupa kunskap från många olika branscher. Genom att ta tillvara på de bästa exemplen och föra över kunskap från en bransch till en annan sker spännande utbyten och tankesprång som våra kunder har stor nytta av. Inte sällan är en inarbetad och väl beprövad affärsmodell för en bransch revolutionerande för en annan.

Vi erbjuder strategitjänster inom flera områden men med fokus på produkt- och produktportföljstrategier.

 

Kvalitet

Verksamheter idag blir mer och mer komplexa, samtidigt som kraven på säkerhet och tillgänglighet ökar. Detta ställer allt högre krav på kvalitetsstyrning och dokumentation, något som är en utmaning för många organisationer. Med bättre kvalitetsstyrning kan du utnyttja dina resurser mer effektivt, minimera kostnader och maximera kundnyttan. Vi har en bred erfarenhet från många olika branscher och vet vilka metoder och verktyg som är mest effektiva för att säkra kvalitén av leveranser i just ditt företag.

Vi kan också erbjuda:

 • Kvalitetshantering
 • Kvalitetssäkring
 • Konfigurationshantering
 • Regulatory assurance
 • Dokumenthantering
 • Kvalitetsprocesser
 • Validering och verifiering
 • Besiktning
 • CE-märkning
 • Energiutredningar

Framgångsrik konceptutveckling börjar med att samla in krav. Framförallt från de som ska använda slutprodukten. Vi jobbar nära kunderna, ofta i workshops, för att skilja ut det som är viktigast och skapar mest värde och innovation. Genom att snabbt ta fram prototyper kan vi prova olika spår och även utmana traditionella metoder. För att göra slutprodukten ännu lättare, smartare, säkrare – och mer lönsam.

Jonas Gustavsson
Divison Manager Regions, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 73
Kontakta mig

Design

En produkts design och utformning säger inte bara något om produkten, den bidrar även till uppfattningen om företagets varumärke och bolagets position. För våra kunder och oss på Semcon är design en strategisk ledningsfråga. Design är och ska hanteras som en affärskritisk konkurrensfördel. Hanteras det rätt och finns med redan i en tidig fas av t.ex. en produktutvecklingsprocess är resultatet en produkt som är 50 % mer lönsam är produkter där hänsyn till design inte varit i fokus.

Semcon erbjuder en rad olika designtjänster med inriktning mot de flesta branscher. Designprocessen omfattar alla aspekter av produkten, och hänsyn tas till marknadsförhållanden, estetik, ergonomi, funktion, miljö, produktionskrav och produktspecifikationer.

Computer Generated Images

Med hjälp av Computer Generated Images (CGI) kan vi snabbt visa dig som kund hur din produkt skulle kunna se ut. CGI stöder hela designprocessen genom att visualisera utvecklingen i alla faser ända fram till marknadsföringsarbetet. Det ger dig total överblick och kontroll under varje steg.

Vi producerar stillbilder och 3D-animationer baserat på CAD-data. Den största nyttan är att du kan ta fram tilltalande, realistiska bilder, långt innan produkten faktiskt existerar. Du kan placera produkten i verkliga miljöer och du kan enkelt testa färgkombinationer. Möjligheterna är oändliga och begränsas bara av din egen fantasi.

Industridesign

Vi utvecklar nya produkter som bygger och förstärker våra kunders varumärke då vi utgår från varumärkeslöftet, användarnas behov och kraven på rationell tillverkning. Vi kan ta olika roller beroende på hur dina behov ser ut, kanske behöver ni designstöd under utvecklingsprocessen från analys till produktion. Vill ni hellre att vi driver hela eller delar av ett utvecklingsprojekt med designers och konstruktörer integrerade i ett team så kan vi ta den rollen. Under arbetet visualiserar vi lösningar och gestaltningar med hjälp av skisser, CAD-modeller, avancerade datorvisualiseringar (CGI) eller fysiska modeller.

Modell & prototyp

Mötet med den första fysiska modellen eller prototypen av en ny produkt är ett stort och spännande steg. Oavsett hur mycket du studerat skisser eller ritningar blir det ett möte med produkten – på riktigt. Nu kan du prova funktionen, studera och uppleva design, material och ytstrukturer i verkligheten.

CybAero APID One är en serie professionella obemannade helikoptrar vars uppdrag är att flyga långa sträckor under tuffa förhållanden och utföra viktiga uppdrag. CybAero anlitade Semcon för att utveckla sin obemannade helikopter. Målet var att optimera den för specifika uppgifter och resultatet blev tre produkter ämnade för räddningsuppdrag, övervakning och gränskontroll.

Semcon tar fram modeller och prototyper för alla tänkbara produkter och syften, allt från fordon till detaljer av kompositmaterial. Materialen vi arbetar med omfattar de flesta, från lera till stål och kolfiber. Vi hjälper dig välja tillverkningsmetod och material beroende på om modellen/prototypen ska funktionstestas, användas i en utställning eller testas i en vindtunnel.

Vi kan också erbjuda:

 • Ljuddesign
 • Strategisk varumärkesdesign
 • Grafisk design

Anette Norén
Business Manager Design, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 82 77 31
Kontakta mig

Användardesign (UX)

Användardesign (UX) är en viktig pusselbit i produktutvecklingsprocessen. Produkter blir ständigt mer komplexa och har ofta både en fysisk form och en inbyggd programvara. De kan även vara sammankopplade och går ofta att styra genom molnlösningar och appar. Detta innebär att du som företag tidigt måste ta hänsyn till målgruppen och vad de kan och vill använda samt vad de tycker om en viss funktion eller en produkt.

Vi brukar säga att ”vi vet vad du inte vet om dina användare”, och vi har metoder för att ta reda på det. Det företag som har bäst kunskap om sina slutkunder och användare är det bolag som kommer var det mest lyckosamma. Vi arbetar inom bil- och vårdindustrin, med industri- och hushållsapparater samt med de tidiga faserna i utvecklingen av webbapplikationer och programvara. Målet är alltid att möjliggöra trevliga, effektiva och säkra upplevelser.

Vi kan också erbjuda:

 • Human Factors
 • Interaktionsdesign
 • Service design
 • Användarcentrerad utveckling
 • Förstärkt verklighet

Anders Sundin
Head of User Experience, Engineering & Digital Services
+46 (0)733 98 96 35
Kontakta mig

Nu gäller det att ta konceptet till en fysisk produkt. För att möta kraven och hålla fokus använder vi vår egen projektmetodik, XLPM, med tydliga gater och avstämningspunkter. Många olika discipliner är igång samtidigt och vi jobbar löpande med virtuell verifiering av exempelvis ljud, vibrationer, hållfasthet och säkerhet. Över 100 kompetenser finns tillgängliga inom Semcon för att göra produkten optimal: för produktionen, eftermarknaden och framförallt för användaren.

Jonas Gustavsson
Divison Manager Regions, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 73
Kontakta mig

Produktionsutveckling

Automation
Vi erbjuder lösningar inom industriautomation och provrumsteknik som är väl anpassade till ställda krav och önskemål. Resultatet är kortade ledtider och en mer kostnadseffektiv process. Grunden är ett nära samarbete med våra övriga kompetensområden inom produkt- och produktionsutveckling.

Vi utför bland annat förstudier, koncept, systemering, konstruktion, dokumentation och CE-märkning.

Vi erbjuder expertis och nyckelfärdig leverans inom:

 • Helautomatiska produktionslinjer
 • Robotceller
 • Specialmaskiner
 • Avancerade provriggar
 • Produktionsutrustning och verktyg
Nyckelfärdig leverans av helautomatisk monteringslinje

Produktionsteknik

Att ständigt utmana och förbättra produktionsprocessen samt utveckla smarta produktionsmetoder är nyckeln för att kunna behålla en god lönsamhet. En viktig ingrediens för att lyckas med hela utvecklingsprocessen är att använda metodik och verktyg som stödjer förändringsarbetet. Som ett resultat har vi lyckats sänka ledtiden med 20 %, maskiners omställningstid med 50 % och infört LEAN produktion hos flera av våra kunder.

Ett par av Semcons automationsingenjörer inför en FAT av robotcell

Vi erbjuder tjänster inom stora delar av det produktionstekniska området, från övergripande förstudie och nulägesanalys till färdiga produktionslösningar, nya produktionsupplägg, arbetsplatsutformning eller logistiklösning.

Vi kan också erbjuda:

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Beräkning & Simulering

Dagens snabba utvecklingscykler ställer högre krav på att företag måste utveckla fler och fler modeller till produktionsstandard på allt kortare tid.

Semcons utvecklings- och simuleringstjänster gör inte bara att utvecklingen av komponenter och hela produkter går snabbare, vi gör dessutom utvecklingsprocessen betydligt billigare, ökar produktkvaliteten och minimerar utvecklingsriskerna.

Med hjälp av de beräknings- och simuleringsmetoder samt CAD-programvaran vi använder kan resultaten smidigt överföras direkt till den produkt som är under utveckling. Vi har stor erfarenhet av tester, samordning med leverantörer, produktion och analys av hela produkten. Det betyder att vi kan ta fram komplexa simuleringsprognoser på ett realistiskt och pålitligt sätt.

Eftersom hela utvecklingsprocessen vilar i samma händer kan pålitliga resultat tas fram på ett tidsbesparande och effektivt sätt, samtidigt som produktriskerna minskar. Vi följer våra kunder från start till färdig produkt på marknaden.

Vi kan också erbjuda:

 • Test och mätning
 • Strukturberäkning
 • Krocksimulering
 • MBS
 • CFD

Marcus Berggren
Area Manager Simulation, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 58
Kontakta mig

Inbyggda system

Intelligenta system finns snart i varje ny produkt i hemmet, i bilen, på kontoret och inom industrin. Att kunna styra en produkt med hjälp av en smart telefon eller koppla ihop dem med andra produkter är något vi mer och mer börjar ta för givet. För att detta skall vara möjligt krävs att produkten har ett inbyggt system.

Internet of Things (IoT), är en megatrend som spänner långt utanför den tekniska detaljnivån. Möjligheterna växer exponentiellt när antalet uppkopplade saker räknas i miljarder och den ekonomiska påverkan till biljoner amerikanska dollar. Affärsmöjligheterna är stora, men det är i kontakten med användarna den stora skillnaden ligger. Den som förstår gränssnittet mellan människa och maskin, hittar också framtidens affärsområden.

Genom att tillföra specialistkompetens inom strategiska områden som mjukvara, hårdvara, arkitektur, test & verifiering, dynamiska reglersystem och kablage hjälper vi våra kunder att utveckla konkurrenskraftiga produkter med slutanvändaren i fokus.

Vi erbjuder också:

 • Mjukvara
 • Hårdvara
 • Arkitektur
 • Test och verifiering
 • Reglersystem
 • Kablage

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Ljud och vibrationslösningar

Semcon levererar ljud- och vibrationslösningar till många olika slags kunder inom olika branscher. Vi ger förslag på realistiska designförändringar som bygger på våra branschöverskridande erfarenheter och vår kunskap om tillhörande begränsningar, till exempel lagstiftning, kostnader och produktionens genomförbarhet.

Vi tar ansvar för hela ljud- och vibrationsaspekten vid stora utvecklingsprojekt och följer vår beprövade metodik för att förbättra produktens prestanda. Produktens hela livscykel täcker en rad uppgifter som rör ljud och vibrationer.

Vi löser problem med produkter som sträcker sig från mobiltelefoner till större flygplan. Den här stora produktspännvidden gör att vi kan överföra lösningar och metoder mellan verksamhetsområden som normalt sett är strikt åtskilda.

Idag är komforten och trivsel viktig i civila flygplan. Ljudnivån kan vara hög men upplevelsen kan förbättras dramatiskt om bullernivån sänks. Saab AB ville minska ljudnivån i kabinen för Saab 2000 och anlitade Semcon. Uppdraget var att utforma en aktiv bullerbekämpning för att öka trivseln ombord och resultatet blev mycket lyckat.

Peter Mohlin
Sound Design and Acoustics, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 21 06 01
Kontakta mig

Mekanik

Produktutveckling

Inom produktutveckling ställs det allt högre krav på form, design, säkerhet, kvalitet, användargränssnitt och hållbar utveckling. Därför krävs det smartare mekaniska konstruktioner. Rätt konstruerade tar de mekaniska delarna minimalt utrymme, något som är extremt viktigt i t.ex. mobiltelefoner.  Dessutom är en genomtänkt konstruktion enklare att producera vilket även sänker produktionskostnaderna.

Vi behärskar de flesta varianter av CAD-, PDM- och CAE-system som finns på marknaden. Vi kan därför snabbt sätta oss in i er verksamhet utan långa upplärningstider. Vi kan hantera allt ifrån enklare uppdrag på plats hos er till komplexa utvecklingsprojekt som vi driver och ansvarar för på våra egna kontor.

Mekaniska komponenter finns i de flesta produkter vilket gör att vi arbetar med ett brett spektra av lösningar, branscher och företag.

Johanna Stenfeldt
Division Manager Göteborg, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Maskin- och utrustningskonstruktion

Semcon har lång erfarenhet inom produktionsutveckling i allt från helautomatiska produktionslinjer, produktionsteknik, processutveckling, anläggningsteknik och automation.

Inom maskin- och utrustningskonstruktion samarbetar vi med övriga kompetensområden inom produktions- och produktutveckling. I våra maskinprojekt tar vi hänsyn till allt från flödesanalyser och hållfasthetsberäkningar till dokumentation.

Vi utför förstudier, koncept, konstruktion och tillverkning.

Vi kan också erbjuda:

 • Konstruktion
 • Hydraulik

Jonas Gustavsson
Divison Manager Regions, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 73
Kontakta mig

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Semcons erbjudanden inom produktinformation omfattar hela informations­utvecklingscykeln – från strategi, informationsdesign, utveckling och produktion till distribution av produktinformation. Vår internationella närvaro gör att vi kan hjälpa våra kunder globalt, likväl som att samarbeta lokalt i nätverkande team med specialistresurser från olika delar av världen.

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Augmented reality

Teknikfenomenet Augmented Reality (AR) innebär kort och gott att digitalt skapad information och verkligheten visas i en och samma vy. Tekniken gör exempelvis att en installationsteknikers AR-glasögon eller mobiltelefon, känner igen den del av maskinen som teknikern tittar på och automatiskt visar den information som teknikern behöver för att göra sitt arbete, med den verkliga maskindelen tydligt synlig i bakgrunden.Teknisk information genom AR-teknik gör det enklare för användaren att vara effektiv och göra rätt. Antalet tillämpningsområden växer snabbt och vi på Semcon är med i utvecklingens framkant.

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

Andrew McCabe
Country Manager UK, Product Information
+44 (0) 1926 642745
Kontakta mig

Digital distribution

För att produktinformation ska vara funktionell måste den vara både relevant och tillgänglig. Digital distribution möjliggör en kombination av dessa egenskaper. Med Semcons molnbaserade tjänst, Lodges, får du en global digital distributionsplattform med lättnavigerade användargränssnitt i flera kanaler. Lägre distributionskostnader är en viktig fördel. Användarspecifik anpassning av informationen och tvåvägs kommunikation med användarna är andra, minst lika viktiga, fördelar.

Fredrik Larsson
Department Manager, Product Information
+46 (0)736 84 05 70
Kontakta mig

E-learning

Utbildningar och förändringsprocesser möter utmaningar som olika inlärningsstrategier och geografisk spridning. Webbaserade utbildningar kombinerar skrift, tal, video och interaktivitet för att aktivera och engagera alla deltagare. E-learning är dessutom tillgängligt närhelst och varhelst deltagarna önskar. Semcons erbjudande täcker både utbildningens innehåll samt hur den levereras, alltså både mjuka- och hårda delar krävs för att skapa en god grund för lärande i dagens digitala miljöer.

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakta mig

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Front office/back office – FOBO

FOBO står för Front Office/Back Office och är ett sätt för att organisera kompetens och support för globala marknader. Semcon har samlat sina specialister i kompetenscenter, tillgängliga för kunder i hela världen. Front Office står för kundkontakt och projektstyrning. Back Office utför uppgifterna och ger support. Upplägget kombinerar tillgänglighet och närhet med kvalitet och effektivitet – över alla gränser, i alla branscher.

Joakim Zetterlund
Vice President, Product Information
+46 (0)736 84 08 08
Kontakta mig

Maria Pataki
Regional Manager Hungary, Product Information
+36 203 58 38 27
Kontakta mig

Information management

I många branscher – som industri, energi, offshore och life science – spelar informationsstyrning en avgörande roll. Informationen ska vara välstrukturerad, lättillgänglig och spårbar. Semcon har utvecklat egna rutiner och processer för att kvalitetssäkra dokumentationshanteringen. Vi stöttar med strategiutveckling, utbildningslösningar och dokumentledningstjänster. Vi skapar lösningar för informationsstyrning som klarar myndighets, kvalitets- och effektivitetskrav. Hanteringen av detta refererar vi på Semcon till som informationsstyrning eller Information Management.

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Diagnosmetoder och information

Förutsättningarna för underhåll, reparation och service blir alltmer tekniskt avancerade samtidigt som det är viktiga aktiviteter för bibehållen produktupplevelse och hållbarhet. Semcon erbjuder egenutvecklade metoder och information för guidade felsökningar samt diagnosinformation för felkoder eller interaktiva service-elscheman. PC-baserat, mobilt eller för webben. Översikt, kontroll och vägledning i samma lösning.

Jonas Nilsson
Affärsutvecklingsansvarig Automotive, Product Information
+46 (0)739 403 852
Kontakta mig

Ingvar Gillgren
Manager, Product Information
+46 (0)70 920 59 11
Kontakta mig

Användarinformation

Dagens digitala miljöer och mångfald av användarbeteende ställer höga krav på hur vi strukturerar och utformar information och instruktioner. Semcon utvecklar och producerar sedan många år information för företag i en rad branscher. Vi har erfarenhet av komplexa produkter, breda modellutbud och varianter. Med strategisk planering, topic-baserad arkitektur och distribution genom mobil, webb eller integrerat i produkten, förenklar vi det komplicerade och möter användarens behov.

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Service engineering

Korrekt och enkel information om en produkts reparationsbehov eller service är en förutsättning för generösa garantier. Inom service engineering identifierar och beskriver Semcon hur man på bästa sätt reparerar och ger service. Vi har en egenutvecklad metodik för detta och utför tester och simuleringar i CAD-miljö. Våra informationslösningar håller hela produktens livslängd och gör reparationer och service billigare och effektivare.

Jonas Nilsson
Affärsutvecklingsansvarig Automotive, Product Information
+46 (0)739 403 852
Kontakta mig

Serviceability

Reparation och service är en mycket viktig konkurrensfaktor, särskilt för bilbranschen. Servicebarhet är inte bara namnet på vår tjänst, utan också ett begrepp som bland annat fordonsindustrin använder för att utveckla sin produkt för bilägaren. Ett lyckat resultat från arbetet med servicebarhet bidrar till lägre garantikostnader och ökad effektivitet för våra kunder, men också till en förbättrad upplevelse för bilägaren med bland annat lägre servicekostnader.

Jonas Nilsson
Affärsutvecklingsansvarig Automotive, Product Information
+46 (0)739 403 852
Kontakta mig

Mjukvarudokumentation

Framgångsrik mjukvaruutveckling hänger tätt ihop med korrekt dokumentation. Semcon är specialister på alltifrån struktur till färdig system- och användarinformation. När vi tar hand om dokumentationen, får utvecklarna mer tid att utveckla. Sänkta kostnader och förbättrad användarupplevelse är också något vi uppskattas för.

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Elke Grundmann
Department Manager München, Product Information
+49 172 378 16 32
Kontakta mig

Topic-baserad information

För att möta dagens användares skilda behov av information krävs flexibilitet. Det måste alltid finnas flera sätt att hitta det man söker. Lösningen är att dela upp informationen i små sökbara och självständiga enheter, topics, som kan länkas kors och tvärs och läsas fristående i alla kanaler. Informationen blir enhetlig och återanvändbar, vilket underlättar för användarna samtidigt som lösningen blir mer kostnadseffektiv. Semcon har lång erfarenhet av topic-baserad informationshantering och har framgångsrikt implementerat den hos bland andra Volvo Cars.

Pär Ylander
Business Development Manager, Product Information
+46 (0)736 840 990
Kontakta mig

Översättningshantering

Med teknikinformation på flera språk når produkten fler marknader, men det gäller att översättningen blir rätt, annars riskeras hela användarupplevelsen. Semcon är specialiserade på att hantera stora översättningsprojekt.

Vi har ett nätverk med kvalitetsgranskade översättningsleverantörer samt IT-verktyg och system som effektiviserar processen. Det ger kontroll över terminologin, säkerställer att alla användare får samma information och sänker kostnaderna.

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Get in touch with this guy