Risker
Välj språk
Dela denna sida på

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Risker.

Semcon är exponerat för ett antal risker, vilka skulle kunna påverka koncernens resultat. Semcon har delat in de risker bolaget utsätts för i finansiella och verksamhetsrelaterade risker. Semcon genomför riskutvärderingar, och identifierade väsentliga risker hanteras löpande inom organisationen och i den strategiska planeringen.

Finansiella risker

Företaget har identifierat bland annat följande finansiella risker som kan påverka resultatet:

  • Finansieringsrisk
  • Ränterisk
  • Likviditetsrisk
  • Kreditrisk
  • Valutarisk

 

För ytterligare information om de finansiella riskerna, se not 3 på sidan 61 i Årsredovisning 2015.

Verksamhetsrelaterade risker

Företaget har identifierat bland annat följande verksamhetsrelaterade risker som kan påverka resultatet:

Konjunkturberoende

Semcons kunder påverkas i olika grad av en vikande konjunktur, då efterfrågan på Semcons tjänster kan minska. Semcon arbetar ständigt med att bredda kundbasen för att minska beroendet av olika marknaders, branschers och enskilda kunders konjunkturpåverkan. Semcons kundbas består främst av ledande europeiska företag inom fordonsindustrin samt nordiska industriföretag i olika branscher även om nya kunder från andra geografiska marknader, såsom från Kina, Indien och Brasilien, tillkommit under de senaste åren.

Branschberoende

Semcons verksamhet påverkas i olika grad av utvecklingen och beroendet av enskilda branscher. För att minska beroendet av fordonsindustrin prioriterar Semcon tillväxt inom andra branscher, som till exempel energi och life science.

Beroende av enskilda kunder

En kund kan i vissa fall avsluta uppdrag/projekt med kort varsel alternativt successivt minska affärsvolymerna. Detta kan medföra en risk då Semcon inte alltid är garanterad full kostnadstäckning, speciellt för de medarbetare som inte omedelbart kan sättas in i andra uppdrag. Semcon arbetar kontinuerligt med att bredda kundbasen för att minska beroendet av enskilda kunder. Målet för koncernen är att ingen enskild kund ska stå för mer än 10 procent av den totala försäljningen.

Medarbetare

Det finns alltid en risk att nyckelpersoner eller ett större antal medarbetare väljer att lämna bolaget. Semcon prioriterar arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och öka medarbetarnas trivsel. Resurser avsätts för utbildnings-, rekryterings- och introduktionsaktiviteter. Konkurrensen om kompetenta medarbetare är stor och medför generellt att lönerna kan öka mer än vad tecknade avtal ger, både för hela grupper av medarbetare och för enskilda nyckelpersoner.

Prispress

I utvecklingsintensiva branscher är risken att utsättas för prispress stor. Semcon erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla marknader men ger också kunder möjlighet att använda hela Semcons nätverk av kontor lokalt och internationellt. Prispressen är fortsatt stor men variationer finns inom olika områden. Semcon fortsätter fastlagd plan med att gå från timbaserade konsultaffärer till att öka andelen projektaffärer och helhetsåtaganden. Detta kan öka risken men ger också möjligheter att förbättra lönsamheten. Varje sänkning eller ökning av det totala arvodet med en procentenhet på årsbasis påverkar utfallet med plus minus 23 Mkr. Varje procentenhets förändring i beläggningsgrad påverkar Semcons resultat med plus minus 26 Mkr.

Fastprisprojekt

Vid projekt med fast pris utsätts företaget för risker om projektet inte kan slutföras inom de givna kostnadsramarna och/eller om projektet inte kan slutföras inom föreskriven tid. Samtidigt ger projekt möjlighet till att förbättra lönsamheten genom effektiviseringsvinster och genom att bland annat använda medarbetare från flera olika Semcon-kontor i projekten. Samtliga projekt planeras, budgeteras och genomförs enligt gemensamt fastlagda arbetssätt. Semcon arbetar aktivt med projektstyrning och är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ansvar

Det finns en risk att felaktigt genomförda uppdrag och projekt kan påverka resultatet. Koncernen har en konsultansvarsförsäkring enligt branschpraxis. Historiskt sett har Semcon endast utnyttjat försäkringen vid ett fåtal tillfällen.