Finansiell fakta
Välj språk
Dela denna sida på

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Finansiell fakta.

Finansiella mål

  • En rörelsemarginal som uppgår till minst 8 procent över en konjunkturcykel.
  • En soliditet överstigande 30 procent.
  • Att utdelningen till aktieägarna långsiktigt ska utgöra cirka en tredjedel av resultatet efter skatt.

Nyckeltal 5 år i sammandrag

Nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015
Försäljning (Mkr) 2451,9 2570,9 2508,4 2725,4 2557,4
Organisk tillväxt i försäljning (%) 20,3 6,1 -1,0 4,8 -6,6
Rörelsemarginal (%) 4,5 7,5 5,0 3,8 0,4
Avkastning på eget kapital (%) 17,3 27,7 14,6 11,6 0,5
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 15,5 26,2 16,1 12,7 1,1
Soliditet (%) 38,4 46,6 48,5 48,4 45,2
Skuldsättningsgrad (ggr) 0,5 0,1 0,1
Räntetäckningsgrad (ggr) 8,7 26,8 22,0 24,8 2,4
Resultat per aktie efter skatt (kr) 3,89 7,87 4,90 4,20 0,20
Eget kapital per aktie (kr) 24,71 32,23 35,25 36,87 33,83
Antal medarbetare vid årets slut 2 894 3 000 3 001 2 990 2 936
Antal aktier vid årets slut (tusen) 18 113 18 113 18 113 18 113 18 113
Genomsnittligt antal aktier (tusen) 18 113 18 113 18 113 18 113 18 113

Definitioner

Avkastning på eget kapital Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.
Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier.
Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut, exklusive aktier som innehas som egna aktier av moderbolaget.
Kassaflöde per aktie Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier.
Nettolåneskuld Räntebärande avsättningar och skulder med avdrag för likvida medel samt räntebärande fordringar.
Organisk tillväxt Intäktsökning jämfört med föregående år justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar.
Resultat per aktie efter utspädning Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier justerat för utspädnings­effekten av potentiella aktier.

 

Resultat per aktie före utspädning Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier exklusive aktier som innehas som egna aktier av moderbolaget.
Räntetäckningsgrad Resultat före skatt plus räntekostnader dividerat med ränte­kostnader.
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.
Rörelsemarginal före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.
Skuldsättningsgrad Nettolåneskuld dividerat med eget kapital.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus ej räntebärande avsättningar och skulder.
Vinstmarginal Resultat före skatt i procent av rörelsens intäkter.

Analytiker

Analytiker som följer Semcon:

Fondkommissionär Analytiker
Danske Bank Fredrik Lithell
SEB Enskilda Securities Victor Höglund